BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczyk Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Przejawy świadomej konsumpcji w zachowaniach młodych konsumentów
Manifestations of Conscious Consumption Behavior of Young Consumers
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 119-130, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Keyword
Zachowania konsumenta, Młodzież, Świadomość konsumenta, Pokolenie Y
Consumer behaviour, Youth, Consumer awareness, Generation Y
Note
summ.
Abstract
W kontekście tych wszystkich przemian i wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka, autorka zdecydowała się zweryfikować, czy polscy konsumenci generacji Y (tzw. milenialsi) przejawiają zachowania definiowane jako świadoma konsumpcja. Ponieważ temat ten jest bardzo szeroki (co zostanie wykazane w dalszej części pracy) oraz chcąc uniknąć powierzchownych, a zarazem deklaratywnych odpowiedzi (które zazwyczaj uzyskuje się w badaniach ilościowych) autorka zdecydowała się na badanie "nie wprost", poddając analizie zachowania internautów w sieci (wirtualne etnografia) oraz wypowiedzi uczestników autorskich badań jakościowych (FGI) na przestrzeni lat 2012-2015 dotyczących zachowań konsumentów na rynku FMCG. (fragment tekstu)

In the article, the author analyzes the behavior of young consumers (from Y generation) looking for an answer, if we can call them conscious consumers. The article is based on the results of the author's qualitative research conducted via virtual ethnography and focus group interviews (7 FGIs). The collected data are confirming an increase in consumer awareness and a number of emerging consumer trends implementing the idea of ethical consumption, but these behaviors are not always the result of environmental concerns. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Awdziej M., Tkaczyk J., Włodarek D. (2014), Postawy etnocentryczne starszych konsumentów wobec produktów spożywczych, "Marketing i Rynek", PWE, nr 6 (CD).
 2. Bojarowicz H., Wnuk M., Buciński A. (2012), Efektywność i bezpieczeństwo stosowania parabenów, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 93(4).
 3. Bylok F. (2016), Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus dekonsumpcja, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", z. 19, nr 1.
 4. Cichocka I., Grabiński T. (2009), Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 5 (66).
 5. Ciechomski W. (2014), Postawy etnocentryczne konsumentów, "Marketing i Rynek", PWE, nr 6 (CD).
 6. Clean Clothes Polska (2014), Grubymi nićmi szyte, http://cleanclothes.pl/materialy/publ_22_grubymi_nicmi_szyte_raport_ccp.pdf [12.03.2016]
 7. Escher I., Petrykowska J. (2014), Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 825, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 36.
 8. Konduracka E., Krzemieniecki K., Gajos G. (2014), Relationship between everyday use cosmetics and female breast cancer, "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej", nr 124 (5).
 9. Kronenberg J. (2008), Rynek produktów sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 221.
 10. Leśniak J. (2009), Koncepcja zrównoważonej konsumpcji, Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. Dariusz Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 11. Murzyn M., Nogieć J. (2015), Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych pokoleń, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", z. 15, nr 3.
 12. Neale A. (2015), Zrównoważona konsumpcja. Źródła koncepcji i jej zastosowanie, "Prace Geograficzne", z. 141.
 13. Skorek M. (2015), Wykorzystanie wspólnot konsumenckich do kreowania zrównoważonej konsumpcji, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 3 (37).
 14. Wasilik K. (2015), Idea fair trade. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 865, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 38.
 15. WWF (2014), Living Planet Report, http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/lrp_2014_summary_pl.pdf [07.03.2016]
 16. Zalega T. (2013), Freeganizm - nowy trend konsumencki w zachowaniach nabywczych miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu (wyniki badań), "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie", nr 1 (16).
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu