BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Tomasz (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Non-governmental Sector in Poland - Opportunities and Threats in the Context of Creating the Civil Society
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 267-279, rys., tab., bibliog. 14 poz.
Keyword
Organizacje pozarządowe, Sektor państwowy, Społeczeństwo informacyjne
Non-governmental organisation, State sector, Information society
Note
summ.
Abstract
The main purpose of the article is to present the current circumstances of non-government organizations development and the key opportunities and threats in the process of launching ngos into the process of Polish civic society building. In the first part of the paper the stages of non-governmental sector development in Poland are described. The traditions of the so-called Third Sector in Poland and two main causative factors forming its development in the transition time are shown next. The increasing role of non-government organizations in shaping the civic society in Poland as the result of SWOT analysis of civic society is considered in the further parts of the paper. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boczoń J., Commentary made at the conference on "Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego - współpraca organizacji pozarządowych z administracją samorządową" (conference at the Office of Human Rights Defender on 10th March 2 005), publication available at: www.rpo.gov.pl/pliki/1149067391.doc.
 2. Dawidowska A., Boczoń J., Absorpcja funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe w latach 2004-2006, "Trzeci Sektor" No 7 - fall 2006.
 3. Gliński P., Style działań organizacji pozarządowych w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 4. Graff A., Urzędasy, bez serc, bez ducha, "Gazeta Wyborcza", 6th January, 2010.
 5. Juros A., Spółdzielnie socjalne a trzeci sektor, "Trzeci Sektor", No 7 - fall 2006.
 6. Kantyka S., Król M., Lipka A., Lipski A., Satoła M., Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non profit - wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
 7. Leś E., Działalność dobroczynna w Europie i Ameryce. Tradycje i współczesność, Część I, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, p. 3, publication available at: http://osektorze.ngo.pl/files/osektorze.ngo.pl/public/pdf/Broszura_Ewa_Les/Les_1.pdf (accessed on 6th March 2011).
 8. Leś E, Nałęcz S., Gospodarka społeczna - koncepcje i zasoby, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, publication available at: http://www.isppan.waw.pl/pbon/gospodarka_spoleczna.pdf, (accessed on 10th March, 2010).
 9. Limański A, Drabik I., Marketing w organizacjach non profit, Difin, Warszawa 2007.
 10. Organizacje pozarządowe, http://www.poland.gov.pl/Organizacje,pozarzadowe,128.html, (accessed on 28th February, 2011).
 11. Rymsza M., Państwo i sektor obywatelski: między kulturą kontraktu i kulturą partnerstwa, "Trzeci Sektor" 2010 No 20.
 12. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007-2013, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 14. Sześciło D., Zasada społeczeństwa obywatelskiego a udział fundacji w postępowaniu administracyjnym, "Trzeci Sektor" No 11 - fall/winter 2007.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu