BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cięciak Katarzyna (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
Global Problems of Energy Management
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 303-315, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Gospodarka energetyczna, Zarządzanie energią, Polityka energetyczna
Energy economics, Energy management, Energy policy
Note
summ.
Abstract
Global energy economy is in a period of huge transition. Economic development, technological progress accompanied by a large population growth lead to significant increase in energy demand. The availability of energy has a direct impact on the prosperity of the country, but on the other hand overusing it leads to major problems and risks. This article aims to identify and analyze the fundamental problems of the energy sector of a global nature. Thesis of the article implies that the global challenges of energy management, such as issue of growth in energy demand caused by economic development and population growth in the world, growing dependence on energy imports from politically unstable regions, as well as increasing consumption of non-renewable energy are crucial for the economic and political stability of states, the smooth development of trade in international markets and the welfare of the people. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chevalier J.-M., Security of Energy Supply For European Union, European Review of Energy Market, Brussels, Belgium 2006, No. 3.
 2. Cygler M., Manteuffel W., Sasin R., Wojtkowska-Łodej G., Changes in the European climate and energy policy: implications for the Polish economy, Oficyna Wydawnciza SGH, Warszawa 2009.
 3. Doelman J.A., Democracy and environment. International Journal of Social Economics, Bingley, UK 1997, Vol. 24, No. 1/2/3, pp. 105-127.
 4. Elżanowski F. Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji. Wydawnictwo Lexis-Nexis, Warszawa 2008.
 5. Famielec J., Kożuch M. (editors) Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, wrzesień 2010.
 6. Lorek E. Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z UE. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach; Katowice 2007.
 7. Mikołajewicz Z.. Gospodarka energetyczna w systemie gospodarki narodowej. Wyd. Instytut Śląski, Opole 1983.
 8. Rogall H. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 9. Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych Dziennik Urzędowy L 283, 27/10/2001 P. 0033 - 0040.
 10. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie ogłoszenia Strategicznego planu działania Wspólnoty: Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii nr COM (97) 599 z 26.11.1997 r.
 11. Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006, COM (2006)105.
 12. Key Word Energy Statistics 2010 International Energy Agency IEA.
 13. 2010 Survey of Energy resources; World Energy Council.
 14. BP Statistical Review of World Energy June 2010.
 15. Raport o światowym rynku energii. Czynniki decydujące o cenach. RWE Aktiengesellschaft, Essen 2005 (Report on global energy market. Factors determining prices).
 16. Energy Predictons 2011Report; Deloitte Energy&Resources, 2011.
 17. Annual Energy Outlook 2011,US Energy Information Administration.
 18. World Population Data Sheet 2010; Population Reference Bureau; Washington, USA.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu