BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilecki Henryk (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
Selective Gathering and Collection of Communal Waste as the Task of a Commune
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 333-348, tab., bibliogr. 40 poz.
Keyword
Odpady komunalne, Gospodarka odpadami, Zadania własne gminy
Commercial wastes, Waste management, District own tasks
Note
summ.
Abstract
Most duties connected with waste management are the responsibility of communes which are also responsible for ensuring appropriate conditions for selective collection and gathering of communal waste. This obligation is fulfilled by most Polish communes, but the quantity of selectively collected waste does not exceed 6% of all collected community waste. Selective collection is a very important form of waste management, because it allows to recycle and limit the weight of waste dedicated for storage - such effects are needed urgently. The author suggests a way to increase the quantity of selectively collected waste: carefully segregate waste in places where it is created, selectively collect it and gather in such form. All activities resulting in mixing waste should be eliminated. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clément F., Gestion des déchets organiques municipaux, Création & Réalisation Design Média, Paris 2001.
 2. Council Directive 1999/31 CE of 26th April 1999 on Landfill of Waste, Official Journal L 182 from 16th July 1999.
 3. Directive 2004/12EC of the European Parliament and of the Council of 11th February 2004 amending Directive 94/62/CE on Packaging and Packaging Waste, Official Journal L 47 from 18th February 2004.
 4. Directive 94/62/CE of the European Parliament and of the Council of 20th December 1994 on Packaging and Packaging Waste, Official Journal L 365 from 31st December 1994.
 5. Famielec J., Analiza porównawcza Narodowego Planu Rozwoju 20072013 z polityką ochrony środowiska, [in:] http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ekspertyzy/jozefa_famielec_ochrona_srodowiska.pdf (accessed on 28th April 2009).
 6. Famielec J., Kształtowanie cen na rynku usług gospodarki odpadami, lecture, seminar materials from Forum Dyrektorów Spółek Komunalnych, September 2008.
 7. Famielec J., Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego, [in:] http://geoinfo.amu.edu.pl/ileco/polska/Famielec.pdf (accessed on 8th May 2011).
 8. Fornalczyk A., Monopolistyczne praktyki gmin w Polsce na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi, "COMPER" Fornalczyk i Wspólnicy S.J., Łódź 2010 [in:] http://odpady.net.pl.
 9. Harańczyk A., Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 10. Jędrczak A, Szpadt R., Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych, [in:] http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/0406c54fa55c86fb5c4548561bc4bce6.pdf (accessed on 5th May 2009).
 11. Kempa E., Gospodarka odpadami miejskimi, Arkady, Warszawa 1983.
 12. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie, 3rd edition,Ossolineum, Wrocław, Wwa, Kraków, Gdańsk, 1975.
 13. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008 ROK LI edited by H. Dmochowska, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008.
 14. Nędzusiak J., Segregacja zmieszanych odpadów komunalnych jako forma ich odzysku, Recykling, 2006, No 11.
 15. Ochrona środowiska 2010 r., edited by D. Bochenek, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa [in:] http:\\www.stat.gov.pl (accessed on 16th June 2011).
 16. Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Monitor Polski, 13th August 2008, No 58, position 521.
 17. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006 ROK LXVI edited by H. Dmochowska, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2006.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007 ROK LXVII edited by H. Dmochowska, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008 ROK LXVIII edited by H. Dmochowska, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008.
 20. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009 ROK LXIX edited by H. Dmochowska, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009.
 21. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 ROK LXX edited by H. Dmochowska, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010.
 22. Regulation of the Minister of Environment from 14th June 2 007 o n annual levels of recycling of packaging and after use waste, Official Journal, 2007, No 109, position 752.
 23. Regulation of the minister of Environment from 27th September 2001 on the catalogue of waste, Official Journal, 2001, No 112, position 1206.
 24. Różańska B., Sobczyk M., Infrastruktura Komunalna w 2005 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006 [in:] http:\\www.stat.gov.pl (accessed on 16th June 2011).
 25. Różańska B., Sobczyk M., Infrastruktura Komunalna w 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007 [in:] http:\\www.stat.gov.pl (accessed on 16th June 2011).
 26. Różańska B., Sobczyk M., Infrastruktura Komunalna w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008 [in:] http:\\www.stat.gov.pl (accessed on 7th May 2009).
 27. Różańska B., Sobczyk M., Infrastruktura Komunalna w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009 [in:] http:\\www.stat.gov.pl (accessed on 16th June 2011).
 28. Różańska B., Sobczyk M., Infrastruktura Komunalna w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 20010 [in:] http:\\www.stat.gov.pl (accessed on 16th June 2011).
 29. Seminarium na temat Zarządzania Odpadami Komunalnymi i Zbliżonymi Do Komunalnych, Trivalor, Krzyżowa 15 - 16 January 2002.
 30. Storm J., Polityka gospodarki odpadami w gminach... praktyczne aspekty zarządzania. Zbieranie i transport odpadów.[in:] http://www.mos.gov.pl.
 31. Resolution of the Council of Ministers No 233 from 29th December 2006 on "National plan of waste management 2010", Monitor Polski, 29th December 2006, No 90, position 946.
 32. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 (z późn. zm.); The Act of 8th March 1990 on Commune SelfGovernment, Journal of Law 1990, No 16, position 95 with subsequent changes.
 33. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 1996, nr 132, poz. 622 (z późn. zm.); The Act of 13th September 1996 on Maintaining Cleanliness and Order in Communes, Journal of Law 1996, No 132, position 622 with subsequent changes.
 34. Ustawa z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 1997, nr 115, poz. 741 (z późn. zm.); The Act of 12th August 1997 on Real Estate Management, Journal of Law 1997, No 115, position 741 with subsequent changes.
 35. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. 1997, nr 54, poz. 348 (z późn. zm.); The Act of 10th April 1997 on Energy Law, Journal of Law 1997, No 54, position 348 with subsequent changes.
 36. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. nr 62, poz. 627 (z późn. zm.); The Act of 27th April 2001 on Environment Protection Law, Journal of Law No 62, position 627 with subsequent changes
 37. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 (z późn. zm.); The Act of 27th April 2001, Journal of Law 2001, No 62, position 628 with subsequent changes.
 38. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, Dz. U. 2001 Nr 63, poz. 639 (z późn. zm.); The Act of 11th May 2001 on Entrepreneurs' Duties as regards Management of some Waste and Product Fee, Journal of Law 2001, No 63, position 639 with subsequent changes.
 39. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz. U. 2001 r. nr 63, poz. 638 (z późn. zm.); The Act of 11th May 2001 on Packaging and Packaging Waste, Journal of Law 2001, No 63, position 638 with subsequent changes.
 40. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 (z późn. zm.); The Act of 27th August 2009 on Public Finance, Journal of Law 2009, No 157, position 1240 with subsequent changes.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu