BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurkowska Anna (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
Investors of Projects Co-financed from EU Funds
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 349-362, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Polityka spójności, Finansowanie projektów
EU funds, Cohesion policy, Projects financing
Note
summ.
Abstract
Poland has been granted financial support which amounts to nearly 67.3 bln for the period 2007-2013. That amount is designated for various tasks that deal with regional policies and coherence programs. The purpose of this article is to verify a thesis which states that EU fund offer varies considerably depending on the investor criteria and that a major beneficiary of means allocated for regional operational programs are individual departments of territorial government. The first chapter of the article includes a definition of the investor, which has been determined based on the particular features of the investment. Next chapter describes basic groups of investors which utilize EU funding (excluding financial investments). The third chapter provides a general overview of the EU fund offers that are available, as well as describes the principles of granting financial aid. The fourth chapter possesses an analytical character. According to current data pertaining to signing of contracts for financing of the Silesian Voivodship the share of individual groups of investors has been determined according the amount of subsidies that have been granted. Based on the performed research the author attempts to conduct an analysis and evaluation of the diversity of EU fund offers within the auspices of this particular program. It should be mentioned that both analysis and evaluation are performed according to the investor criterion. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk A. at al., Doświadczenia i szanse regionów. Przegląd regionalny No 2, Departament Koordynacji Programów Regionalnych MRR, Warszawa 2008.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub-Iwan J., Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.
 3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1999.
 4. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013, KOM (2005) 0299, Bruksela 2005.
 5. Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego, MRR, Warszawa 2008.
 6. Prawo wspólnotowe w dziedzinie pomocy państwa, Vademekum, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Bruksela 2008.
 7. Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa 2002.
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Katowice 2010.
 9. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalenia mapy regionalnej, Journal of Law, 2006 No 190, position 1402.
 11. Uryga J., Magielski W., Bienias I., Środki unijne klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007.
 12. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, (Journal of Law, 2004, No 116, position 1206, with subsequent changes).
 13. Wąsowski K., Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006, Materiały i studia NBP, Issue No 209, Warszawa 2006.
 14. Vademekum beneficjenta RPO W K-P 2007-2013 Wersja 4, Toruń 2010.
 15. Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Warszawa 2009 (situation in June 2011).
 16. www.funduszeeuropejskie.gov.pl (accessed in June 2011).
 17. www.rpo.silesia-region.pl (accessed in June 2011).
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu