BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzypek Katarzyna (Uniwersytet Zielonogórski), Dąbrowski Karol (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży metalowej i Automotive
Selected Reasons for Low Level of Innovation in Polish Manufacturing Enterprises from the Metal and Automotive Industry
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 2, s. 20-25, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Produkcja, Poligrafia, Innowacje, Przemysł motoryzacyjny, Przemysł metalowy
Enterprises, Production, Printing, Innovations, Automotive industry, Metal industry
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych branży metalowej i Automotive na temat przyczyn ich niskiego poziomu innowacyjności. Artykuł i zaprezentowane wyniki badań stanowią kolejną część cyklu artykułów na temat przedsiębiorstw produkcyjnych z tych branż.(fragment tekstu)

In the twenty-first century, the development of Polish production companies from the metal and automotive industry depends on their innovation potential. Level of the development may be indicated by the potential of the research projects and development work carried out jointly with Polish and foreign universities, the results of which should be implemented in New products and defining new services or processes. Implementation the strategy of innovation management still face many problems for enterprises. Very often, enterprises decided to resignation of driving innovation and general discouragement to the whole issue of innovation. The aim of the article is to analyze the results of surveys conducted in Polish manufacturing companies in the metal and Automotive industry and selected reasons for their low level of innovation. Articles presented results of the long term study make by the cycle of the articles in the manufacturing companies represented by these industries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia. PWE, Warszawa 1997.
 2. Baregheh A., Rowley J., Sambrook S., Towards a multidisciplinary definition of innovation. "Management Decision", Volume 47, Issue 8, 2009, s. 1323-1339.
 3. Dąbrowski K., Determinanty rozwoju innowacji produktowych i procesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży metalowej - koncepcja badań. "Logistyka", 2015, nr 4, s. 8791-8798.
 4. Dąbrowski K., Skrzypek K., Chabowski P., Rewers P., Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Wyniki badań pilotażowych [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, red. nauk. K. Pujer. Exante, Wrocław 2016, s. 255-263.
 5. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 6. Dymitrowski A., Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2014.
 7. Ferraresi A.A., Quandt C.O., dos Santos S.A., Frega J.R., Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance. "Journal of Knowledge Management", no 5, 2012, pp. 688- 701.
 8. Holtzman Y., Innovation in Research and Development: Tool of Strategic Growth. "Journal of Management Development", vol. 27, no 10, 2008, pp. 1037-1052.
 9. http://www.przygonska.arg.pl/metody badan.htm.
 10. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/badaniaankietowe;3869657.html.
 11. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie Innowacjami. PWE, Warszawa 2014.
 12. Lee S.M., Olson D.L., Trimi S., Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values. "Management Decision", no 5, 2012, pp. 817-831.
 13. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 14. Merkisz J., The automotive market in the time of global economic crisis. "Combustion Engines", No. 3, 2009, pp. 3-13.
 15. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd OECD and Eurostat 2005.
 16. Perez-Bustamante G., Knowledge management in agile innovative organizations, "Journal of Knowledge Management", vol. 3, no 1, 1999, pp. 6-17.
 17. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. "Żak", Warszawa 2001.
 18. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. WSiP, Wrocław- Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977.
 19. Przygońska E., Metody badań. Dostępny: http://www.przygonska.arg.pl/metody badan.htm.
 20. Robinson J., Economic philosophy. Vol. 415. Transaction Publishers, 1962.
 21. Schippers M.C., West M.A., Dawson J.F., Team Reflexivity and Innovation: The Moderating Role of Team Context. "Journal of Management", no 10, 2012, pp. 769-788.
 22. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 23. Skrzypek K., Proces zarządzania innowacjami w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne planowania zasobów - analiza wyników badań pilotażowych. "Logistyka", 2015, nr 4, s. 9746-9753.
 24. Zadura-Lichota P., Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa 2015.
 25. Zięba M., Oster P., Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach. "E-mentor", nr 3 (40), 2011, s. 7-10.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu