BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łakomy Karolina (Politechnika Śląska), Nowacki Krzysztof (Politechnika Śląska)
Title
Metodyka oceny bezpieczeństwa użytkowania maszyn
Evaluation of Safe Operation Machines
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 2, s. 7-12, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Zarządzanie produkcją, Bezpieczeństwo, Maszyny i urządzenia, Ocena jakości, System zarządzania BHP
Industrial enterprises, Production management, Security, Machinery and equipment, Quality assessment, Health and safety management system
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające swój park maszynowy powinny zapewniać bezpieczeństwo obsługującym go pracownikom, poprzez umożliwienie prawidłowej eksploatacji narzędzi pracy. Dobry stan techniczny maszyn, świadomość zagrożeń w środowisku pracy oraz wysoki stopień kultury bezpieczeństwa pozwala na bezwypadkową i efektywną pracę. Na drodze poprawy warunków pracy stoi ustawodawca, który obliguje producentów nowych maszyn do produkcji urządzeń spełniających wymagania bezpieczeństwa. W przypadku maszyn tzw. starych, wprowadzonych na rynek przed 2003 rokiem, za zapewnienie bezpieczeństwa operatorom maszyn odpowiada pracodawca. Zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie, dysponenci takich urządzeń zostali zobligowani do dostosowania ich do minimalnych wymagań bezpieczeństwa w ciągu trzech lat. W przypadku braku spełnienia tego warunku, korzystanie z parku maszynowego jest niedozwolone. Istnieje jednak jeszcze wiele firm, które mimo upływu wielu lat od wiążącego terminu, nadal użytkują niedostosowane maszyny. Taka sytuacja może wynikać ze słabej kondycji finansowej firmy, szczególnie, że adaptacja maszyn z wieloletnim przebiegiem jest kosztowna. Ocena spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa jest trudna ze względu na brak precyzyjnych wytycznych w prawie. W artykule przedstawiono przykładową listę kontrolną, uwzględniającą wymagania prawne, mogącą być skutecznym narzędziem w poprawie bezpieczeństwa pracy.(fragment tekstu)

Work safety, which is one of key priorities in industrial enterprises, tends to be determined by such factors as the technical condition of a company's stock of machines. Understandably, every employer would like their machines to be well operated and, at the same time, to remain safe - in the broad meaning of this term - for operators who work on them. In case of new machines, safety issues are handled by manufacturers, which are obliged by the law to produce equipment which meets the basic requirements in this respect. When it comes to so-called old machines, however, i.e. the ones brought into the market before Poland's EU accession, the situation is different. Under a regulation which applies in that case, entities which keep such machines are responsible for adapting them to minimum safety requirements. Otherwise, they will no longer be allowed to use the machines. There are a number of companies which have failed to satisfy these requirements so far and continue to use their working tools in a way which is incompliant with the legal regulations. Likely reasons for that may include a company's poor financial standing as the adaptation of the machines which have been in use for a long time can be quite expensive. In the absence of clear legal guidelines, it is not an easy task to establish whether minimum safety requirements are met or not. A tool which may be used to evaluate the safety of a machine is a checklist. Such a list was devised, for the needs of the paper, based on the Ordinance on Minimum Requirements related to Occupational Health and Safety for Operation of Machines by Employees, the Ordinance on General OHS Regulations, the Labour Code and the Polish standards. A well-composed checklist can be used to assess and review working conditions at a given workstation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gierasimiuk J., Obowiązki i działania producentów i użytkowników maszyn dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn zgodnie z dyrektywami 2006/42/WE i 2009/104/WE. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2010.
 2. Łabanowski W., Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Poradnik dla pracodawców. Wyd. Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2014.
 3. PN-EN 1837+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn. Integralne oświetlenie maszyny.
 4. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsca pracy Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach.
 5. PN-EN 61310-2:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie Część 2: Wymagania dotyczące oznaczania.
 6. PN-EN 61310-3:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych.
 7. PN-EN ISO 14120:2016-03 Bezpieczeństwo maszyn - Osłony - ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. 2003 r. Nr 178, poz. 1745).
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1997, w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 191, poz.1596, zm. Dz. U. 2003 r. Nr 178, poz.1745).
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2015 poz. 457).
 11. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666).
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu