BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kicińska Alicja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Oddziaływanie narciarstwa zjazdowego na środowisko przyrodnicze Beskidu Sądeckiego
Effects of Downhill Skiing on the Beskid Sądecki Mts. Nature Environment
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 22, s. 119-132, ryc., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Turystyka i ekologia
Keyword
Obszary chronione, Ochrona przyrody, Turystyka narciarska, Środowisko przyrodnicze
Protected area, Nature protection, Ski tourism, Natural environment
Note
streszcz., summ., Praca została sfinansowana przez AGH, numer umowy 11.11.140.447.
Country
Beskid Sądecki
Abstract
W Beskidzie Sądeckim narciarstwo zjazdowe koncentruje się obecnie w siedmiu ośrodkach. Z roku na rok rośnie liczba turystów uprawiających tę formę aktywności ruchowej, a co za tym idzie - wzrasta zainteresowanie potencjalnych inwestorów rozbudową działających ośrodków oraz szukanie nowych, atrakcyjnych terenów. W artykule przedstawiono i omówiono rodzaje zagrożeń dla środowiska, jakie stwarza narciarstwo zjazdowe. Opierając się na uzyskanych wynikach badań wybranego parametru środowiskowego, jakim jest zawartość węglowodorów łańcuchowych i pierścieniowych (WWA) w glebach pobranych bezpośrednio pod przęsłami wyciągów narciarskich, przeanalizowano wpływ stacji na środowisko glebowe. Zwrócono również uwagę na konsekwencje wydania zgody na realizację projektu "Siedem Dolin", który obecnie jest wdrażany na terenie Beskidu Sądeckiego. (abstrakt oryginalny)

In these years, in seven ski-resorts of the Beskid Sądecki Mts. the number of incoming visitors - downhill skiers has increased in volume. That is the reason why we can observe ascending attention of investors to extend ski resorts in area and to find new and attractive destinations in order to enrich the offer. In this paper we show and describe different risks for environment caused by the ski activity, based on such environmental research as concentrations of PAH in soils, which were taken just behind the ski-lifts. This article is also a call for attention to the effects of the Seven Valleys Project, which has been implemented on the areas of the Beskid Sądecki Mts. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojakowska I., Sokołowska G. (1998) Tło geochemiczne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach leśnych, "Przegląd Geologiczny", vol. 46, nr 10, s. 1083-1085.
 2. Guzik M., Skawiński P., Wężyk P. (2002) Oddziaływanie narciarstwa zjazdowego na szatę roślinną Doliny Goryczkowej w Tatrach [w:] J. Partyka., red., Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych. Ruch turystyczny - Zagospodarowanie - Konflikty - Zagrożenia, Wydawnictwo Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 723-735.
 3. Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Maliszewska-Kordybach B., Filipiak K., Krakowiak A., Pietruch C. (1995) Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb, PIOŚ, IUNG, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 21-27.
 4. Kicińska A., Garwol P. (2007) Zagospodarowanie turystyczne obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka - stan aktualny, problemy i spodziewane kierunki przemian [w:] Z. Wnuk, M. Ziaja, red., Turystyka w obszarach Natura 2000, Rzeszów, s. 105-120.
 5. Kicińska-Świderska A., Bazarnik K., Kowalska J. (2005) The structure of road traffic and lead concentration in Krynica soils [w:] M. Doktor, A. Waśkowska-Oliwa, red., Geotourism - new dimensions in XXI century tourism and changes for future development. 2nd International Conference Geotour 2005, 22-24 September, Kraków, s. 69-71.
 6. Kicińska-Świderska A., Słomka T. (2006) The Eco-Tourist Product of the Beskid Sądecki Mts., "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 15, no. 5C, s. 76-78.
 7. Kicińska-Świderska A., Słomka T. (2004) Rola społeczności lokalnej w należytym utrzymaniu zasobów przyrody nieożywionej. Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Warszawa, s. 295-299.
 8. Kurek W. (2004) Turystyka na obszarach górskich Europy, IGiGP, Kraków, s. 161-168.
 9. Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (1996) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska, "Studia Naturae", vol. 41, s. 5-239.
 10. Mika M. (2004) Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, IGiGP, Kraków, s. 163-170.
 11. Pieńkoś K. (2006) Rozwój turystyki a ochrona środowiska przyrodniczego [w:] D. Dudkiewicz, F. Midura, E. Wysocka, red., Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, Warszawa, s. 49-59.
 12. Prędki R. (2002) Wpływ ruchu turystycznego na teksturę oraz właściwości wodne gleb w obrębie szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego [w:] J. Partyka, red., Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych. Ruch turystyczny - Zagospodarowanie - Konflikty - Zagrożenia, Wydawnictwo Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 763-770.
 13. Projekt Planu Ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Stary Sącz 2005.
 14. Rozporządzenie ministra Środowiska w sprawia standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi z dnia 9 września 2002 r., Dziennik Ustaw nr 165, poz. 1359.
 15. Turystyka w województwie małopolskim w 2006 r., rok V, Urząd Statystyczny w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu