BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczechowicz Bartosz (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Title
Zrównoważony rozwój obszarów recepcji turystycznej - grupy interesów i źródła konfliktów
Development of Tourism Destinations - Interest Groups and Sources of Conflicts
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 22, s. 167-183, ryc., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Turystyka i ekologia
Keyword
Turystyka zrównoważona, Polityka turystyczna, Rozwój turystyki, Rozwój zrównoważony, Inwestycje w turystyce, Konflikt interesów
Sustainable tourism, Tourism policy, Tourism development, Sustainable development, Investments in tourism, Interests conflict
Note
streszcz., summ., Praca została przygotowana w ramach prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie badań statutowych nt. Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej pod kier. prof. dra hab. J. Szumilaka.
Abstract
W proces zrównoważonego rozwoju obszarów recepcji turystycznej zaangażowanych jest wiele grup interesów, a wśród nich społeczności lokalne, podmioty gospodarcze, środowiska odpowiedzialne za ochronę przyrody i kultury, a także turyści, społeczne organizacje turystyczne, środowiska naukowe, lokalne jednostki administracji i organizacji turystycznych. Co istotne, indywidualne cele wymienionych podmiotów zwykle znacznie się między sobą różnią. W niniejszej pracy podjęto próbę identyfikacji tych interesów oraz dążeń podmiotów, które je wyrażają. Starano się przy tym przeanalizować występującą zgodność i sprzeczności celów poszczególnych podmiotów wobec kierunku rozwoju obszarów turystycznych, a w szczególności te sytuacje, w których pomiędzy podmiotami dochodzi do konfliktu. Na tym tle omówiono problem zachowań kooperacyjnych pomiędzy poszczególnymi grupami interesów w celu dążenia przez nie do rozwoju zrównoważonego. (abstrakt oryginalny)

The principles of concept of sustainable development in context of tourism are very difficult to practical implementation. One of the basic reason for this is that individual purposes of all interest groups engaged in the process of tourism region's development - such as local communities, investors, environments responsible for protection of nature and culture, tourists, social tourist organizations, representatives of academic institutions, LTO and LTA - are noticeable different. This paper focuses on identification of purposes of mentioned parties and, on this base, it characterizes spheres of potential conflicts between them. It presents a problem of cooperation between all interests groups for development of tourism destination in a sustainable way. It also points out some approaches and instruments, which can expedite the process of tourism regions' development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak W. (2004) Polityka turystyczna [w:] R. Winiarski, red., Nauki o turystyce, część II, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, s. 40-94.
 2. Altkorn J. (1994) Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Berry S. (1997) Sustainable tourism: a regional perspective, "Tourism Management", vol. 18, no. 7, s. 433-440.
 4. Budeanu A. (2002) Impacts and responsibilities for sustainable tourism: a tour operator's perspective, "Journal of Cleaner Production", no. 13, s. 89-97.
 5. Butler R.W. (2005) Developing the Destination: Difficulties in Achieving Sustainability [w:] W. Alejziak, R. Winiarski, red., Tourism in Scientific Research, Academy of Physical Education in Kraków, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Kraków-Rzeszów, s. 33-46.
 6. Departament Turystyki. Zakres działania [online] http://bip.msit.gov.pl [dostęp: 27.03.2009].
 7. Drabik E. (2005) Zastosowanie teorii gier w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. Dwa razy więcej narciarzy wiedzie na Kasprowy Wierch, "Rzeczpospolita", dn. 23.11.2007, no. 274(7871), D2.
 9. Dziedzic E. (2005) Measurement of Tourism's Economic Effects in the Light of Tourism Policy - Theoretical and Practical Aspects [w:] W. Alejziak, R. Winiarski, red., Tourism in Scientific Research, Academy of Physical Education in Kraków, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Kraków-Rzeszów, s. 201-210.
 10. Jędrzejczyk I. (1995) Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wyd. "Śląsk", Katowice.
 11. Kachniewska M. (2004) Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM) [w:] S. Bosiacki, J. Grell, red., Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 155-165.
 12. Landreth H., Colander D.C. (2005) Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Liu Z. (2003) Sustainable Tourism Development: A Critique, "Journal of Sustainable Tourism", vol. 11, no. 6, s. 459-475.
 14. Maikhuri R.K., Nautiyal S., Rao K.S., Saxena K.G. (2001) Conservation policy - people conflicts: a case study from Nanda Devi Biosphere Reserve (a World Heritage Site), India, "Forest Policy and Economics", no. 2, pp. 355-365.
 15. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (1997) Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Panasiuk A. (2006) Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych - zagadnienia instytucjonalne [w:] A. Rapacz, red., Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach, Jelenia Góra, s. 153-161.
 17. Sitek M. (2007) Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 18. Słaboń A. (2008) Konflikt społeczny i negocjacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 19. Szczechowicz B. (2008) Zastosowanie teorii gier w analizie zachowań grup interesów w kwestii zrównoważonego rozwoju obszarów recepcji turystycznej [w:] G. Gołembski, red., Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydawnictwo PWSZ, Sulechów, s. 187-196.
 20. Tosun C. (1998) Roots of unsustainable tourism development at the local level: the case of Urgup in Turkey, "Tourism Management", vol. 19, no. 6, s. 595-610.
 21. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz.U. z 1999 r. Nr 62.
 22. Varian H.R. (2002) Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Zaręba D. (2006) Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu