BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Destimulants for Activities Supporting Development of Employees' Competencies at Retail Trade Enterprises
Destymulanty działań wspierających podnoszenie kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach handlu detalicznego
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 16-29, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Handel detaliczny, Kwalifikacje pracowników, Rozwój zawodowy pracownika
Retail trade, Qualifying employees, Professional development of employees
Note
JEL Classification: M31, M53, M54, L81, D22, D23
streszcz., summ., rez.
Abstract
Zarówno podejścia konceptualne, jak i badania empiryczne licznych autorów wskazują na kluczową rolę czynnika ludzkiego w kreowaniu szeroko rozumianego sukcesu współczesnych firm. Stwierdzenia te dotyczą szczególnie sektora handlu detalicznego, który z samej definicji bazuje na profesjonalnej realizacji transakcji kupna-sprzedaży. Tymczasem, mimo powszechnych deklaracji przedsiębiorców sfery handlu detalicznego o istotności poziomu kwalifikacji i konieczności ich podnoszenia, w praktyce liczne są przypadki postaw biernych wobec wsparcia rozwoju pracowników firm handlowych. W artykule na podstawie wyników własnych badań weryfikuje się skalę i motywy takich zachowań. Działań wspierających rozwój kompetencji pracowników nie podejmował w 2014 roku co drugi z badanych menadżerów kierujących firmami handlowymi. Kluczowymi motywami rezygnacji z pomocy w rozwoju pracowników, poza argumentacją o wystarczających kwalifikacjach kadry, okazała się bariera finansowa. Wskazywano także na brak chęci pracowników czy szkoleń o adekwatnej do potrzeb firmy tematyce. (abstrakt oryginalny)

Both the conceptual framework and empirical research findings of many authors indicate an important role of the human factor for creation of the broadly understood success of modern firms. These claims concern mainly the retail trade sector that by its definition bases on professional support for exchange transactions. Although retailers commonly declare that the level of qualifications is important and should be enhanced, in practice there are numerous examples of passive attitudes when one concerns support for the development of trade personnel. In the study, basing on his own research, the author verifies the scale and motives for avoiding such actions. Every second of the managers in retailing entities under research in 2014 did not take any actions supporting the development of employees' competencies. Essential motives for such behaviour were stated as: sufficient qualifications of the persons employed, financial barrier and additionally personnel not interested in training or lack of suitable courses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burlita A. (2015), Zarządzanie budżetem czasu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 39, Vol. 3.
 2. Cyrek P. (2014), Decyzje rekrutacyjne w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Marketing i Rynek", nr 8.
 3. Drobny P. (2010), Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych, (in:) Dach Z. (Ed.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 4. Huculak M. (2015), Wybrane przyczyny trudności w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w kontekście zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 42(2).
 5. Jabłoński M. (2015), Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 43(3), DOI: 10.15584/nsawg.2015.3.21.
 6. Janoś-Kresło M. (2012), Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego przez polskie gospodarstwa domowe, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2.
 7. Kromer B. (2013), Rozwój kompetencji jako podstawa zwiększania efektywności działalności organizacji, "Zarządzanie i Finanse", nr 1.
 8. Kształcenie dorosłych 2011 w podziale na województwa (2015), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ksztalcenie-doroslych-2011-w-podziale-na-wojewodztwa-,9,1.html [access: 17.08.2016].
 9. Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2010 r. (2012), GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
 10. Matysiewicz J., Babińska D., Smyczek S. (2014), Sektor usług profesjonalnych - usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M. (2008), Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, SGH w Warszawie, Warszawa.
 12. Mazurkiewicz A. (2010), Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, "Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania", nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 13. Pawlak J. (2014), Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39.
 14. Surdej A. (2013), Inwestycje w szkolenia zawodowe w świetle teorii ekonomicznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia", nr 305.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu