BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balon Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Food-Related Lifestyles (FRL) i zachowania reklamacyjne polskich konsumentów
Food-Related Lifestyles (FRL) and Complaint Behaviours of Polish Consumers
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 143-155, tab., rys., wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Styl życia, Reklamacje klienckie, Segmentacja klientów, Zachowania konsumenta
Lifestyle, Client complaints, Customer segmentation, Consumer behaviour
Note
JEL Classification: D12, D18
streszcz., summ., rez.
Abstract
Konsumenci na polskim rynku są zróżnicowani pod wieloma względami. Jednym z narzędzi, które posłużyło do pogrupowania polskich konsumentów ze względu na zwyczaje żywieniowe jest Food-Related Lifestyles (FRL). Na podstawie przeprowadzonych badań polskich konsumentów podzielono na 6 segmentów. Celem rozważań jest poszerzenie charakterystyki segmentów konsumentów żywności o ich zachowania reklamacyjne. Dlatego celem przeprowadzonych badań było poznanie zachowań polskich konsumentów wobec reklamacji produktów spożywczych. Badania zostały przeprowadzone wśród 948 respondentów o zróżnicowanym profilu społeczno-demograficznym. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje związek zachowań w zakresie składania reklamacji z przynależnością do segmentów w FRL. W ramach przeprowadzonych badań pod kątem zachowań reklamacyjnych polskich konsumentów podzielono na trzy grupy. Badania potwierdziły również, że FRL jest skutecznym narzędziem analizy zwyczajów żywieniowych w zakresie szerszym niż pierwotnie opisany przez twórców metody. Narzędzie dobrze sprawdziło się także w badaniu zachowań konsumentów dotyczących reklamacji żywności. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

Consumers in the Polish market are diversified in many ways. One of the tools, which has been used to group Polish consumers due to the eating habits, is Food- Related Lifestyles (FRL). Based on the study, Polish consumers were divided into 6 segments. The aim of this article is to complement the characteristics of these segments with complaint behaviour of food consumers. Therefore the aim of the study was to investigate the behaviour of Polish consumers to foods complaint. The study was conducted among 948 respondents diversified due to their sociodemographic profile. The study showed that there is a relationship between submitting complaints and behaviours defined by FRL segments. Complaint behaviours of Polish consumers were divided into three groups. The study also confirmed that the FRL is an effective tool for an analysis of eating habits. The FRL tool has also proven its worth in the study of consumer behaviour regarding food complaints. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balon U. (2016), Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255.
 2. Balon U., Dziadkowiec J. (2015), Wykorzystanie wyników grupowania metodą k-średnich do analizy preferencji konsumentów żywności, (w:) Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością - osiągnięcia i wyzwania, UEK, Kraków.
 3. Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T. (2014), Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - wybrane wnioski z badań FRL 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, DOI: 10.13140/RG.2.1.3512.5524.
 4. Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T. (2015), Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 2(99).
 5. Balon U., Dziadkowiec J.M. (2016a), Aspekty jakościowe produktów spożywczych w koncepcji Food Related Lifestyles (FRL), (w:) Celej P., Kaczmarczyk M. (red.), Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Bielsko-Biała.
 6. Balon U., Dziadkowiec J.M. (2016b), Wykorzystanie koncepcji Food Realted Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe, "Marketing i Rynek", nr 9.
 7. Chen, Y., Narasimhan, C., Zhang Z.J. (2001), Consumer heterogeneity and competitive pricematching guarantees, "Marketing Science", Vol. 20.
 8. Dziadkowiec J. (2014), Food Related Lifestyles (FRL),"Problemy Jakości", Vol. 6.
 9. Frewer L. J., Risvik E., Schifferstein H. (2013), Food, People and Society: A European Perspective of Consumers' Food Choices, Springer Science & Business Media, Berlin.
 10. Hofstede F., Steenkamp J.-B. E. M., Wedel M.(1999), International market segmentation based on consumer-product relations, "Journal of Marketing Research", Vol. 36(1).
 11. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 12. Sholderer J., Brunso K., Bredahl L., Grunert K.G. (2004), Cross-cultural validity of the food-related lifestyles instrument (FRL) within Western Europe, "Appetite", Vol. 42.
 13. Wedel M., Kamakura W.A. (2002), Introduction to the special issue on market segmentation, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 19.
 14. Wójcik P. (2010), Segmentacja psychograficzna polskich konsumentów 2010, Statsoft Polska, Warszawa, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/Segmentacja_psychograficzna_polskich_konsumentow.pdf
 15. Zettelmeyer F. (2000), Expanding to the Internet. Pricing and communications strategies when firms compete on multiple channels, "Journal of Marketing Research", Vol. 37.
 16. Żakowska-Biemans S., Gutkowska K., Sajdakowska M. (2013), Segmentacja konsumentów z uwzględnieniem skłonności do zaakceptowania innowacji w produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, "Handel Wewnętrzny", nr 4(345).
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu