BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowicz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Tri-City Consumers Attitudes towards Eating Edible Insect as an Alternative Source of Food
Postawy konsumentów rynku trójmiejskiego wobec owadów jadalnych jako alternatywnego źródła żywności
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 156-166, tab., wykr., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta, Konsumpcja żywności
Consumer behaviour, Consumer preferences, Food consumption
Note
JEL Classification: D12, I12
streszcz., summ., rez.
Country
Trójmiasto
TriCity
Abstract
Entomofagia jako sposób żywienia znana jest od zarania dziejów ludzkości, natomiast na rynku europejskim jest nieznana. Celem pracy jest analiza postaw konsumentów rynku trójmiejskiego wobec niekonwencjonalnego źródła żywności, jaką są owady jadalne. Badanie zrealizowano w 2015 roku w grupie 788 osób z Trójmiasta metodą ankietową za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego. Ocenie poddano postawy wobec entomofagii oraz czynniki motywujące i ograniczające spożywanie owadów. Jako zmienne niezależne wybrano płeć oraz wiek. W badanej grupie ponad jedna trzecia zgłosiła gotowość spróbowania produktów z owadami jadalnymi. Były to osoby młode do 20. roku życia, zarówno kobiety, jak mężczyźni, kobiety w wieku 21-40 lat oraz mężczyźni w wieku powyżej 41 lat. Artykuł ma charakter badawczy. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do opracowania strategii marketingowych dla nowych produktów, powstałych z udziałem surowca pochodzącego od owadów, wzbogacających je w białko i inne składniki odżywcze. (abstrakt oryginalny)

Entomophagy as diet has been known since the dawn of humanity, while the European market is a novelty. The aim of the study was to analyse consumer attitudes of the Tri-City inhabitants towards the new source of nutrients which are edible insects. The survey was carried out in 2015 on a sample of 788 people from the Tri-City. The method used in the survey was a proprietary questionnaire. There were evaluated the attitudes towards entomophagy and the factors determining the intention to eat insects. As independent variables there were selected gender and age. In the study group, one third of respondents reported willingness to try the products of edible insects, which shows great openness to new foods. Consumers have shown a positive attitude towards entomophagy. The age group willing to change was a group of 21-40 years of age. The article is of the research nature. The results can be used to develop marketing strategies for new products generated with the share of raw material of the insect's origin, enriching them in protein and other nutrients. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alamu O., Amao A., Nwokedi C., Oke O., Lawa I. (2012), Diversity and nutritional status of edible insects in Nigeria: A review, "International Journal of Biodiversity and Conservation", No. 5(4).
 2. Ayieko M.A., Ndong'a M.F., Kenji G.M. (2012), Nutritional value and consumption of black ants (Carebara Vidua Smith) from the Lake Victoria region in Kenya, "Advance Journal of Food Science and Technology", No. 4(1).
 3. Babicz-Zielińska E., Rybowska A., Obniska W. (2009), Sensoryczna ocena jakości żywności, Wydawnictwo Akademia Morska, Gdynia.
 4. Baryłko-Pikielna N. (2004), Co nam oferuje zmysł smaku i węchu, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy", nr 11(53).
 5. Borowska A. (2009), Społeczeństwo konsumpcyjne-charakterystyka, "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej", nr 14.
 6. Bunalski M., Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2009), Entomologia, entomologia ogólna 1, PWRiL, Poznań.
 7. Federal Agency for the Safety of the Food Chain, http://www.favv-afsca.fgov.be/foodstuffs/insects/2014 [access: 12.09.2015].
 8. Gutkowska K., Kowalczuk I., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2014), Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności, "Handel Wewnętrzny", nr 4(351).
 9. Typy konsumentów (2016), http://www.packaging-polska.pl/pg/pl/content/papier__tektura_/polak_poszukiwacz_typy_konsumentow.htmlp [dostęp: 25.04.2016].
 10. Jeżewska-Zychowicz M. (2007), Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Jeżewska-Zychowicz M. (red). (2009), Nieznana żywność a postawy i zachowania konsumentów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Johnson D.V. (2010), The contribution of edible forest insects to human nutrition and forest management, (in:)"Forest Insects as Food: Humans Bite Back, FAO of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific", Bangkok.
 13. Jongema Y. (2015), World list of edible insects, http://www.wageningenur.nl/upload_mm/7/4/1/ca8baa25-b035-4bd2-9fdc-a7df1405519a_WORLD LIST EDIBLE INSECTS 2015.pdf [access: 01.06.2016].
 14. Kinyuru J., Kenji G., Muhoho S., Ayieko M. (2011), Nutritional Potential of Longhorn Grasshopper (Ruspolia differens) Consumed in Siya District, Kenya, "Journal of Agriculture, Science and Technology", No. 12(1).
 15. Lensvelt E., Steenbekkers L.P. (2014), Exploring Consumer Acceptance of Entomophagy: A Survey and Experiment in Australia and the Netherlands, "Ecology of Food and Nutrition", No. 53.
 16. Lindeberg S. (2005), Paleolithic diet ("stone age" diet), "Scandinavian Journal of Nutrition", No. 49(2).
 17. Łuczaj Ł. (2005), Podręcznik robakożercy czyli jadalne bezkręgowce Środkowej Europy, Chemigrafia, Krosno.
 18. McEwen S. (2011), What do consumers want, http://www.procarton.com/files/file_manager/press_0611/p_0611_he_e.html [access: 04.06.2016].
 19. Melo V., Garcia M., Sandoval H., Jimenez H., Calvo C. (2011), Quality proteins from edible insects food of Latin America and Asia, "Emirates Journal of Food and Agriculture", No. 23(3).
 20. Megido R., Sablon L., Geuens M., Brostaux Y., Alabi T., Blecker Ch., Drugmand D., Haubruge E., (2014), Edible Insects Acceptance By Belgian Consumers: Promising Attitude For Entomophagy, "Development. Journal of Sensory Studies", No. 29.
 21. Ran W., Zhao Ch. (2014), Research Progress on the Development and Utilization of Proteins in Edible Insects, "Agricultural Science and Technology", No. 15(4).
 22. Rudnicki L. (2012), Konsument w polityce rozwoju nowego produktu, "Zeszyty Naukowe Małopolskie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 20(1).
 23. Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 24. Shiv B., Fedorikhin A. (1999), Heart and Mind in Conflict: the Interplay of Affect and Cognition in Consumer Decision Making, "Journal of Consumer Research", No. 26(3).
 25. Van Huis A., van Itterbeeck J., Klunder H., Mertens E., Halloran A., Muir G. Vantome P. (2013), Edible insects: Future prospects for food and feed security, "FAO Forestry Paper", UNFAO, Rome.
 26. Yang Y., Tang L., Tong L., Liu H. (2009), Silkworm culture as a source of protein for humans in space, "Advances in Space Research", No. 43(8).
 27. Zalega T. (2015), Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumpcyjne- wybrane zagadnienia, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu