BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolasińska Anna (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, doktorantka)
Title
Postawy turystów w odniesieniu do ochrony przyrody w świetle badań ankietowych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego
Attitudes of Tourists in Relation to Environment Protection in the Light of the Survey Based on the Example of the Pieniny National Park
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 22, s. 207-216, ryc., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Turystyka i ekologia
Keyword
Ruch turystyczny, Obszary chronione, Ochrona przyrody, Parki narodowe, Postawy społeczne
Tourist movement, Protected area, Nature protection, National parks, Social attitudes
Note
streszcz., summ.
Country
Pieniński Park Narodowy
Abstract
Pieniński Park Narodowy to obszar o wyjątkowym krajobrazie, cieszący się znaczną popularnością wśród turystów. Konsekwencją rosnącego ruchu turystycznego jest także wzrost zagrożenia wynikającego z niewłaściwych zachowań turystów. Niniejszy artykuł powstał na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w sezonie letnim 2009 wśród turystów odwiedzających Pieniński Park Narodowy. Wyniki ankiet miały posłużyć do rozpoznania postaw i zachowań turystów oraz udzielić odpowiedzi na pytanie, na ile ich deklaracje znajdują pokrycie w znajomości przepisów dotyczących zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. (abstrakt oryginalny)

Pieniny National Park covers the area of an exceptional landscape, enjoying the considerable popularity with tourists. In consequence of growing tourist traffic also a threat resulting from inappropriate behavior of tourists is growing. The present article is based on the survey conducted in the summer season 2009 amongst the tourists visiting the Pieniny National Park. The results of the survey were supposed to help in recognizing attitudes and actions of tourists and to give an answer to the question of to what extent their declarations are supported by their knowledge of regulations concerning touring of the Pieniny National Park. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chudoba T. (2008) Teoria i metodyka turystyki, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin, Warszawa, s. 38-39.
  2. Dzioban K., Bordas-Prószyńska H., Kęsicka E., Gajewski A.K. (2006) Charakterystyka społeczna i zachowania turystów odwiedzających Kampinoski Park Narodowy [w:] J. Krupa, J. Biliński, red., Turystyka w badaniach naukowych prace przyrodnicze i humanistyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 235-247.
  3. Górecki A., Nieszporek K., Ostruszka A., Skolarczyk L., Wójcik M. (2007) Świadomość ekologiczna młodzieży zamieszkującej okolice wybranych parków narodowych, "Roczniki Bieszczadzkie", nr 15, s. 288.
  4. Kondracki J. (2002) Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 351.
  5. Łabuz T.A (2003) Wstępne wyniki badań nad świadomością ekologiczną uczestników turystki nadmorskiej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania", nr 10, Politechnika Koszalińska, s. 41-45.
  6. Machnik A., (2006) Poziomy postrzegania przyrody przez turystów na przykładzie wybranych parków krajobrazowych Polski Zachodniej [w:] J. Krupa, J. Biliński, red., Turystyka w badaniach naukowych prace przyrodnicze i humanistyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 206-215.
  7. Matuszewska D. (2002) Ochrona przyrody i turystyka w Słowińskim Parku Narodowym w opiniach turystów [w:] J. Partyka, (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 352-357.
  8. Partyka J. (2002) Turystyka w polskich parkach narodowych. Charakterystyka ogólna [w:] J. Partyka, red., Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 147.
  9. Staniewska-Zątek W. (2007) Turystyka a przyroda Polski i jej ochrona. Cz. II. Turystyka na obszarach prawnie chronionych, "Studia Periegetica", z. 3, s. 82.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu