BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeżewska-Zychowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jarossova Małgorzata (University of Economics in Bratislava)
Title
Consumers' Approach Regarding the Offer of Innovative Food Products on the Example of Pasta
Konsument wobec oferty innowacyjnych produktów żywnościowych na przykładzie makaronu
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 192-202, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Produkty żywnościowe, Innowacje, Percepcja produktu, Zachowania konsumenta
Food products, Innovations, Product perception, Consumer behaviour
Note
JEL Classification: H31, M31, R21
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem badania było określenie gotowości konsumentów do spożywania innowacyjnych produktów żywnościowych na przykładzie makaronu. Zastosowano technikę ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym (CAPI). Badanie zrealizowano wiosną 2015 roku wśród 1004 dorosłych osób. Ocenie poddano deklarowaną chęć spożywania innowacyjnych produktów, jakie stanowiły makarony z dodatkiem błonnika, o obniżonej kaloryczności oraz o krótkim czasie gotowania. W charakterystyce konsumentów uwzględniono cechy socjodemograficzne, deklarację dotyczącą czytania etykiet żywnościowych oraz dbania o zdrowie. W analizie zastosowano analizę częstości, tabele krzyżowe, test Chi2 oraz ANOVA (p<0,05). Stwierdzono, że relatywnie większą gotowość spożywania deklarowano względem makaronu o krótkim czasie gotowania w porównaniu z pozostałymi rodzajami. Zapoznawanie się z informacją na opakowaniu oraz dbanie o zdrowie sprzyjało deklarowaniu większej chęci spożywania makaronu z dodatkiem błonnika oraz o obniżonej kaloryczności. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane w fazie projektowania oraz wprowadzania na rynek innowacyjnego makaronu. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the willingness of the respondents to consume innovative food products using the example of pasta. The technique of questionnaire survey with computer-aided (CAPI) was implemented. The research was conducted in the spring of 2015 among 1004 adults. The willingness to consume innovative products, such as pasta with the addition of fibre, pasta with reduced caloric value and one with short cooking time, was evaluated. The characteristics of consumers included sociodemographic features, a declaration on reading food labels and taking care of health. Frequency analysis, cross table, Chi-square test and ANOVA (p <0.05) were used in the analyses. The study found that consumers declared relatively greater willingness to consume pasta with short cooking time compared to other abovementioned types of this product. Becoming familiar with the information on the packaging and attributing big importance to health was interlocked with declaring a greater willingness to consume pasta with the addition of fibre and one with reduced caloric value. The results obtained can be used in the design phase and the marketing of innovative pasta. This is a research article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ares G., Gámbaro A. (2007), Influence of gender, age and motives underlying food choice on perceived healthiness and willingness to try functional foods, "Appetite", No. 49.
 2. Carrillo E., Varela P., Salvador A., Fiszman S. (2011), Main factors underlying consumers' food choice: A first step for the understanding of attitudes toward "healthy eating", "Journal of Sensory Studies", No. 24.
 3. Dagevos H. (2005), Consumers as four-faced creatures. Looking at food consumption from the perspective of contemporary consumers, "Appetite", No. 45.
 4. Dewettinck K., Van Bockstaele F., Kühne B., Van de Walle D., Courtens T.M., Gellynck X. (2008), Nutritional value of bread. Influence of processing, food interaction and consumer perception, "Journal of Cereal Science", No. 48(2).
 5. Gallegos-Infante J.A., Rocha-Guzman N.E., Gonzalez-Laredo R.F., Ochoa-Martínez L.A., Corzo N., Bello-Perez L.A., Medina-Torres L., Peralta-Alvarez L.E. (2010), Quality of spaghetti pasta containing Mexican common bean flour (Phaseolus vulgaris L.), "Food Chemistry", No. 119.
 6. Gellynck X., Kühne B., Van Bockstaele F., Van de Walle D., Dewenttinck K. (2009), Consumer perception of bread quality, "Appetite", No. 53.
 7. Górska-Warsewicz H., Świątkowska M. (2015), Spożycie produktów zbożowych i pieczywa w gospodarstwach domowych, (w:) Jeżewska-Zychowicz M. (red.), Innowacyjne produkty zbożowe z perspektywy konsumenta, SGGW w Warszawie, Warszawa.
 8. Heenan S.P., Dufour J.P., Hamid N., Harvey W., Delahunty C.M. (2008), The sensory quality of fresh bread: Descriptive attributes and consumer perceptions, "Food Research International", No. 41.
 9. Howard B.M., Yen Con H., Kay M. (2011), Analysis of Ingredient Functionality and Formulation Optimization of Pasta Supplemented with Peanut Flour, "Journal of Food Science", No. 76.
 10. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Kaur G., Sharma S., Nagi H.P.S., Dar B.N. (2012), Functional properties of pasta enriched with variable cereal brans, "Journal of Food Science and Technology", No. 49.
 12. Rollin F., Kennedy J., Wills J. (2011), Consumers and new technologies, "Trends in Food Science &Technology", No. 22.
 13. Sobota A., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Kuzawinska E. (2015), Application of common wheat bran for the industrial production of high-fibre pasta, "International Journal of Food Science and Technology", No. 50.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu