BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Meyer Maciej (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Cultural Behaviour Determinants of the Global Consumer
Kulturowe uwarunkowania zachowań globalnego konsumenta
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 230-239, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Globalizacja kultury, Kulturowe uwarunkowania konsumpcji
Consumer behaviour, Cultural globalization, Cultural framework of consumption
Note
JEL Classification: D11, E21, M31, M37
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem rozważań jest analiza wpływu kulturowych czynników na zachowania globalnego konsumenta. Korporacje transnarodowe wykorzystują wiedzę na temat problematyki kulturowej w swojej działalności, adaptując swoje produkty lub komunikaty na ich temat do konkretnych społeczeństw. W warunkach polskich wiedza ta jest niedoceniana. W artykule poruszono też kwestie standaryzacji i wpływu kultur(y) na zachowania konsumenckie oraz zawarto praktyczne implikacje. Hipoteza badawcza głosi, że świadomość i wykorzystanie kulturowych uwarunkowań konsumentów jest istotnym czynnikiem, warunkującym globalny sukces rynkowy. Podejście badawcze zostało oparte na studiach literatury i rozumowaniu dedukcyjnym. Wykazano, że szeroko znane marki/produkty są tworzone z uwzględnieniem problematyki różnic kulturowych i to działanie bardzo przyczynia się do ich sukcesu rynkowego. Implikacje praktyczne pozwalają na odniesienie tego sukcesu z wykorzystaniem odpowiedniej segmentacji rynkowej, pozycjonowania i marketingu. Implikacje społeczne podkreślają znaczenie różnic kulturowych w społeczeństwie. Tekst jest artykułem badawczym o charakterze poznawczym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the cultural behaviour determinants of the global consumer. Transnational corporations make use of their knowledge of cultural issues in their activity adapting their products or communication to specific nationalities. Such knowledge seems to be underestimated in Poland. Apart from that, matters of standardisation are brought up in this article as well as the impact of culture(s) on consumer behaviour. Practical implications are also discussed. The research thesis is that consciousness and making use of consumers' cultural determinants is the key factor of success in the global market. Literature study and deductive reasoning are used to prove the thesis. It is shown that well-known brands or products are made with reference to the problem of cultural differences and this move makes them so successful. Practical implications allow achieving such success with the proper market segmentation, positioning and marketing. Social implications underline the meaning of cultural differences in a society. This research article is of cognitive nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akaka M.A., Alden D.L. (2010), Global brand positioning and perceptions. International advertising and global consumer culture, "International Journal of Advertising", No. 29(1).
 2. Alden D.L., Hoyer W.D., Lee C. (1993), Identyfying Global and Culture-Specific Dimensions of Humor in Advertising: A Multinational Analysis, "Journal of Marketing", No. 57.
 3. Alden D.L., Steenkamp J.-B.E.M., Batra R. (1999), Brand Positioning Through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture, "Journal of Marketing", No. 63(1).
 4. Cayla J., Arnould E.J. (2008), Cultural Approach to Branding in the Global Market, "Journal of International Marketing", No. 16(4).
 5. Cleveland M., Laroche M. (2007), Acculturation to the global consumer culture: Scale development and research paradigm, "Journal of Business Research", No. 60(3).
 6. de Mooij M. (2010), Global Marketing and Advertising, Sage Publications, London.
 7. Dunn S.W. (1966), The case study approach in cross-cultural research, "Journal of Marketing Research", No. 3.
 8. Ettenson R. (1993), Brand Name and Country of Origin Effects in the Emerging Market Economies of Russia, Poland, and Hungary, "International Marketing Review", No. 10.
 9. Hannerz U. (1992), Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning, University Press, Columbia, New York.
 10. Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 11. InterBrand (2015), Best Global Brands, http://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ [access: 09.04.2016].
 12. Jackson P. (2004), Local Consumption Cultures in a Globalizing World, "Transactions of the Institute of British Geographers", No. 29(2).
 13. Jain S.C. (1989), Standarization of International Marketing Strategy: Some Research Hypotheses, "Journal of Marketing", No. 53(1).
 14. Jain S.C. (1993), International Marketing Management, PWS - Kent, Boston.
 15. Kotler Ph. (1986), Global Standarization - Courting Danger, "Journal of Consumer Marketing", No. 3(2).
 16. Levitt T. (1983), The Globalization of Markets, "Harvard Business Review", May-June.
 17. Maheswaran D., Shavitt S. (2000), Issues and New Directions in Global Consumer Psychology, "Journal of Consumer Psychology", No. 9(2).
 18. Manrai L.A., Manrai A.K. (1996), Current issues in cross-cultural and cross-national consumer research, (in:) Manrai L.A., Manrai A.K. (Eds.), Global perspectives in cross-cultural and crossnational consumer research. International Business Press, New York.
 19. Oyserman D. (2006), High power, low power, and equality: Culture beyond individualism and collectivism, "Journal of Consumer Psychology", No. 16(4).
 20. Quelch J. (2003), The Return of the Global Brand, "Harvard Business Review", August.
 21. Quelch J., Hoff E.G. (1986), Customizing global marketing, "Harvard Business Review", No. 64 (May-June).
 22. Solomon M., Bamossy G., Askegaard S. (1999), Consumer Behaviour. A European Perspective, Pearson Education, London
 23. Triandis H.C. (1995), Individualism and Collectivism, Westview Press Boulder.
 24. Watts M.J. (1996), Mapping identities: place, space, and community in an African city (in:) Yaeger P. (Ed.), The Geography of Identity, University of Michigan Press, Ann Arbor.
 25. Whitelock J., Pimblett C. (1997), The Standarization Debate in International Marketing, "Journal of Global Marketing", No. 10(3).
 26. Wilk R. (1995), Learning to be local in Belize: Global systems of common difference, (in:) Miller D. (Ed.), Worlds Apart: Modernity Through the Prism of the Local, Routledge, London.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu