BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmiechowska Maria (Akademia Morska w Gdyni), Kłobukowski Filip (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Title
Bezpieczeństwo informacyjne - nowe kryterium jakości żywności w komunikacji rynkowej z konsumentem
Information Safety - a Novel Criterion of Food Quality in Market Communication with the Consumer
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 329-339, rys., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Badanie żywności, Bezpieczna żywność, Informacyjna funkcja opakowania, Informacja rynkowa, Bezpieczeństwo informacji
Food research, Safe food, Information function of packaging, Market information, Information security
Note
JEL Classification: D18, Q18
streszcz., summ., rez.
Abstract
Świadomość konsumentów rośnie, co sprawia, że coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na informacje zawarte na opakowaniu. Niestety, nie wszyscy producenci żywności zamieszczają na opakowaniach informacje zgodne z wymaganiami odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Zjawisko może się przyczynić do pewnych nadużyć ze strony producentów żywności. W dotychczasowym ujęciu bezpieczeństwa żywności wskazuje się typy zagrożeń fizycznych, mikrobiologicznych oraz chemicznych. W przypadku coraz większej roli informacji zawartych na opakowaniach należałoby zwrócić uwagę na inną sferę zagrożeń - zagrożenia informacyjne. Wielu konsumentów, wbrew ich prawom gwarantowanym między innymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011, zostaje wprowadzona w błąd przez producenta przez podanie nieprawdziwych informacji na produkcie bądź opakowaniu. Jest to specyficzny przykład zafałszowania produktu, który wiąże się z nieprawidłowym oznakowaniem. W świetle powyższego należy zwrócić uwagę na to, iż bezpieczeństwo informacyjne stanowi integralną część autentyczności środków spożywczych. Bezpieczeństwo informacyjne winno zostać włączone jako kryterium oceny jakości bezpieczeństwa żywności, ponieważ może mieć istotny wpływ na ewaluację jakości środków spożywczych w ocenie konsumentów. Tym samym może także przyczynić się do wzrostu udziału w rynku produktów o jakości niższej niż domniemana. Celem pracy jest próba przedstawienia problemu zagrożeń informacyjnych w kontekście zapewnienia autentyczności i bezpieczeństwa środków spożywczych. Rola bezpieczeństwa informacyjnego staje się coraz bardziej istotna w komunikacji rynkowej biorąc pod uwagę społeczną odpowiedzialność biznesu. (abstrakt oryginalny)

The awareness of consumers rises as more and more of them pay attention to the information available on the packaging. Unfortunately, not all food producers include on the packaging the information required by the respective acts and regulations. This phenomenon may lead to some abuses on the part of food producers. In the hitherto meaning of food safety, threats of physical, microbiological, and chemical nature are indicated. Considering the increasing importance of the information contained on the packaging, more attention should be paid to another type of threats - information threats. Many consumers, disregarding their laws granted, inter alia, by the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union No 1169/2011, are being misled by producers due to incorrect information stated on the product or on the packaging. This is a specific example of product adulteration connected with improper labelling. In this view, attention should be paid to the fact that information safety is an inherent part of the authenticity of food products. Information safety should be included as a food safety quality assessment criterion, since it can have an important effect on the evaluation of the quality of food products by consumers. At the same time, it can contribute to the increasing market share of products of quality inferior than expected. The aim of this work is an attempt to present the problem of information threats in the context of ensuring the authenticity and safety of food products. The role of information safety becomes more and more important in market communication taking into account corporate social responsibility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brody A.L. (2006), State of the art of active/intelligent food packaging, Institute of Food Technologists Food Packaging Summit.
 2. Dejnaka A. (2011), Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 21.
 3. El Deen M.M.K. (2014), The Intelligent Colorimetric Timer Indicator Systems to develop label Packaging Industry in Egypt, "International Design Journal", Vol. 4, Iss. 2.
 4. Jackiewicz B. (2013), Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 5. KaylorHildenbrand (2015), Packaging-the path to consumer delight, "Packaging World".
 6. Kimura A., Wada Y., Tsuzuki D. , Goto S., Cai D., Dan I. (2008), Consumer valuation of packaged foods. Interactive effects of amount and accessibility of information, "Apetite", No. 51.
 7. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (2010), Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Korzeniowski A. (2012), Trendy innowacyjne w opakowalnictwie, (w:) Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych, red. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 9. Krasnowska G., Salejda A.M. (2011), Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 1(74).
 10. Kubera H., Rękas M., (2013), Problemy barwy i koloru w poligraficznej reprodukcji opakowania, "Opakowanie", nr 11.
 11. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. (2006), Opakowania w ochronie konsumenta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Mika-Mętel M., (2011), Walory promocyjne opakowań, "Opakowanie", nr 2.
 13. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE ) nr 1924/2006 i (WE ) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/ EWG , dyrektywy Rady 90/496/ EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE ) 608/2004. (Dz.Urz. UE L 304/18 z dnia 22.11.2011).
 16. Sikora T., Strada A. (2005): Safety and Quality Assurance and Management Systems in Food Industry An Overview, (w:) The Food Industry in Europe, Agricultural University of Athens, Ateny.
 17. Śmiechowska M. (2012), Znakowanie produktów żywnościowych, "Ann. Acad. Med. Gedan", nr 42.
 18. Śmiechowska M., Dmowski P. (2014), Barwa jako element marketingu sensorycznego i ważny czynnik wyboru produktu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 36.
 19. Śmiechowska M., Wawszczak S., (2011), Kolor jako element ukrytej teorii wyrobów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 662, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 74.
 20. Ucherek M., (2011), Opakowania inteligentne i ich postrzeganie przez konsumentów, "Marketing i Rynek", nr 1(18).
 21. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) wraz z późn. zm. (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914).
 22. Wiśniewska M. (2016), Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 23. Wrześniewska-Wal I., (2010), Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, aspekty prawne i naukowe, "Przemysł Spożywczy", nr 1(64).
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu