BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świstak Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sadkowska sylwia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ rodzaju i lokalizacji turystycznego obiektu noclegowego na charakter oferty gastronomicznej i jej wykorzystanie na przykładzie województwa podlaskiego
The Influence of the Type and Location of the Tourist Accommodation Facility on the Catering Offer and Its Use on the Example of Podlaskie Voivodeship
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 354-367, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Turystyka, Zaplecze noclegowe turystyki, Zaplecze gastronomiczne turystyki, Produkty regionalne, Turystyka kulinarna
Tourism, Tourism accommodation facilities, Tourism catering facilities, Regional product, Culinary tourism
Note
JEL Classification: L66, L83
streszcz., summ., rez.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
Województwo podlaskie jest regionem o charakterze rolniczym, znanym z wyrazistej kuchni tradycyjnej, dysponującym interesującymi walorami wypoczynkowymi. Wymienione cechy warunkują zróżnicowanie zarówno powodów odwiedzania regionu, jak i dostosowanej do nich bazy noclegowej wraz z ofertą żywieniową. Celem pracy było określenie stopnia wykorzystania regionalnych produktów żywnościowych w ofercie gastronomicznej obiektów hotelarskich różnego typu i o różnej lokalizacji. Badaniem objęto 58 obiektów noclegowych województwa podlaskiego. Zakres pracy obejmował liczbę i rodzaj lokali gastronomicznych w obiekcie, strukturę oferowanych potraw, ocenę zainteresowania klientów daniami tradycyjnymi. Metodę badawczą stanowił wywiad bezpośredni z właścicielami obiektów hotelarskich. Jako wtórne źródła wykorzystano strony internetowe obiektów. Najbogatszą ogólną ofertą gastronomiczną charakteryzowały się obiekty zlokalizowane w miastach. Wszystkie zbadane obiekty deklarowały w menu obecność potraw regionalnych, największy udział tego typu dań dotyczył zakładów zlokalizowanych na terenach wiejskich. Zainteresowanie klientów kuchnią regionalną właściciele obiektów ocenili średnio na 3,6 (skala 5-punktowa). Oferta gastronomiczna była na ogół dopasowana do charakteru obiektów i oczekiwań klientów. Wskazane byłoby szersze wykorzystywanie w ofercie produktów regionalnych. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

Podlasie is an agricultural region, known for its distinctive traditional cuisine and interesting recreational values. These characteristics are the reason for visiting the region by tourists and require adaptation of the catering offer in hotel facilities. The aim of the study was to determine the level of regional food products use in the gastronomic offer of hotel facilities, depending on their nature and location. The study included 58 tourist accommodation facilities from Podlaskie Voivodeship. The scope of work included: the number and type of dining options in the object, structure of menu, and assessment of customers' interest in traditional dishes. The research method is based on the direct interview with hotel facilities owners. As secondary sources there were used the facilities' websites. Generally the richest gastronomic offer was characteristic for the facilities located in cities. All the examined facilities declared the presence of regional dishes in the menu, but the largest share of this type of course was related to the facilities located in rural areas. The average rating of consumer interest in regional cuisine was 3.6 (on the 5-point scale). The catering offer was generally adapted to the type of objects and customers' expectations. However, a wider use of regional products in hotel facilities' offer would be recommended. The article is of the research nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barbieri C., Mshenga P.M. (2008), The Role of the Firm and Owner Characteristics on the Performance of Agritourism Farms, "Sociologia Ruralis", No. 48(2).
 2. Batyk I.M. (2009), Produkty tradycyjne elementem atrakcyjności turystycznej Warmii i Mazur, (w:) Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 4. Gaworecki W.W. (2003), Turystyka, PWE, Warszawa.
 5. Kozłowska P., Kozłowski T. (2010), Wpływ turystyki na bazę gastronomiczną miasta Grudziądz, (w:) Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.), Gastronomia w ofercie turystycznej regionów, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa.
 6. Levytska G., Kowrygo B. (2007), Znaczenie usług gastronomicznych w żywieniu ludności w Polsce, "Roczn. PZH", nr 58(1).
 7. Marques H. (2006), Searching for Complementarities between Agriculture and Tourism the Demarcated Wine producing Regions of Northern Portugal, "Tourism Economics", No. 12(1).
 8. Raport o stanie turystyki w latach 1998-2000 (2001), Ministerstwo Gospodarki, Dep. Turystyki, Warszawa, https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/9793/original/Raport_o_stanie_turystyki_1998-2000.pdf?1334719052 [dostęp: 10.05.2016].
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (2016), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznikstatystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2015,2,10.html [dostęp: 10.05.2016].
 10. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniające rozporządzenie "w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie" wraz z załącznikami (Dz.U. z 2011 r. Nr 259, poz. 1553).
 11. Świątkowska M. (2009), Usługi hotelarskie, (w:) Górska-Warsewicz H. Świstak E. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, SGGW, Warszawa.
 12. Turkowski M. (2003), Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.
 13. Turystyka w 2014 r. (2016), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2014-r-,1,12.html [dostęp: 11.05.2016].
 14. Zaworska T. (2016), Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, http://witrynawiejska.org.pl/data/uwarunkowania dotyczace organizacji i prowadzenia agroturystyki 2010.pdf [dostęp: 09.05.2016].
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu