BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzowiecka Joanna (Akademia Morska w Gdyni), Specht Agnieszka (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Ocena wiedzy mieszkańców Trójmiasta na temat prawa do reklamacji - badania pilotażowe
Evaluation of the Knowledge of Tricity Inhabitans about Their Right to Make a Complaint - a Pilot Study
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 387-400, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Reklamacje klienckie, Świadomość konsumenta
Consumer protection, Consumer law, Client complaints, Consumer awareness
Note
JEL Classification: D18, D12
streszcz., summ., rez.
Country
Trójmiasto
TriCity
Abstract
Celem pracy jest wstępna ocena poziomu świadomości klientów na temat praw konsumentów dotyczących reklamacji. Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone na terenie Trójmiasta na grupie 113 respondentów w formie sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Z badań wynika, iż 74,3% konsumentów rynku trójmiejskiego deklaruje, że poziom ich wiedzy kształtuje się na poziomie przeciętnym, słabym lub deklaruje brak wiedzy. Jedynie 12,4% konsumentów jest świadomych tego, do jakich działań mają prawo po dokonaniu zakupu w sklepie i czego mogą żądać od sprzedawcy w przypadku produktu wadliwego. Wiedza konsumentów Trójmiasta na temat przysługujących im uprawnień do reklamacji jest na poziomie niedostatecznym. Wielu konsumentów nie dochodzi swoich praw z powodu braku ich znajomości. Należy prowadzić w większym stopniu akcje promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie ich praw do reklamacji. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the thesis is to conduct a preliminary evaluation of the level of customer awareness of consumer rights concerning complaints. The pilot study was conducted in the form of a diagnostic survey with the use of a questionnaire in Tricity (Gdansk, Gdynia, Sopot), Poland, where a group of 113 respondents were examined. The research indicated that 74.3% of consumers of the Tricity market declared that their knowledge was at an average, low, or virtually non-existent level; only 12.4% of consumers were aware of what activities they could undertake after making a purchase and what they could demand from the seller in case of a defective product being sold. The knowledge of Tricity consumers about the right to make a complaint, to which they are entitled, is insufficient; as a result, many consumers do not pursue their rights due to their lack of knowledge about this subject. The conclusion is that promotional campaigns should be conducted on a greater scale that would seek to increase consumers' awareness of their right to make a complaint. The article is of the research nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balon U. (2014), Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", z. VIII.
 2. Balon U. (2015), Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011).
 4. Królikowska-Olczak M., Pachuca-Smulska B. (red.) (2014), Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Lehmann K. (2014), Vademecum Konsumenta, UOKiK, Warszawa.
 6. Lehmann K. (2015), Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, UOKiK, Warszawa.
 7. Miszczuk M. (2013), Dyrektywa konsumencka - konsekwencje dla e-przedsiębiorców (cz.1), Platforma wspierająca e-Biznes, https://www.web.gov.pl/e-punkt-aktualnosci/331_3556.html [dostęp: 12.06.2016].
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380).
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 10. Znajomość praw konsumenckich oraz analiza barier utrudniających konsumentom bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku - raport z badań (2009), UOKiK, Warszawa, http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9394 [dostęp: 11.06.2016].
 11. Zymonik K. (2015), Zmiany dotyczące reklamacji w nowej ustawie o prawach konsumenta, "Problemy Jakości", nr 10.
 12. http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/ [dostęp: 12.06.2016].
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu