BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyńska Aleksandra (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Uwarunkowania decyzji nabywczych na rynku żywności regionalnej i tradycyjnej
Determinants of Purchasing Decisions in the Regional and Traditional Food Market
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 401-412, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Żywność, Produkty regionalne, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta
Food, Regional product, Consumer decision, Consumer behaviour
Note
JEL Classification: D12, D83
streszcz., summ., rez.
Abstract
Produkty tradycyjne to produkty, które wytwarza się według tradycyjnych receptur z wykorzystaniem odpowiedniego surowca uzyskanego w specyficznych warunkach przyrodniczo-klimatycznych. Zazwyczaj produkty tradycyjne są jednocześnie produktami regionalnymi - wytwarzanymi na konkretnym terenie, a ich cechy związane są z warunkami istniejącymi na danym terenie, z którymi to wyrobami utożsamiają się mieszkańcy regionu. Chociaż produkty te cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, niewielu z nich świadomie podejmuje decyzje o ich zakupie. Celem pracy było określenie zachowań konsumentów w zakresie powodów dokonywania zakupów żywności tradycyjnej i regionalnej, a także wskazanie czynników, które mają istotny wpływ na ich decyzje zakupowe. Badania metodą ankietową przeprowadzono wśród 130 celowo wybranych konsumentów z województwa pomorskiego. Zastosowano autorski kwestionariusz zawierający pytania dotyczące m.in. znajomości produktów tradycyjnych i regionalnych, rodzajów i częstotliwości ich spożywania oraz motywów, jakimi kierują się konsumenci, wybierający tego rodzaju produkty. Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość konsumentów nie zna definicji żywności tradycyjnej i regionalnej, nie potrafi nazwać produktów typowych dla swojego regionu, ale kupuje i spożywa produkty tego rodzaju. Badani są więc konsumentami nieświadomymi, wyniki przeprowadzonych badań wskazują więc na potrzebę edukacji konsumentów w tym zakresie. Implikacje praktyczne - wskazania potencjalnych możliwości rozwoju rynku tego rodzaju żywności w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

Traditional products are products which are produced according to traditional recipes with a suitable raw material obtained under specific conditions. Typically, traditional products are also regional products - produced in a particular area, and their characteristics are related to the conditions existing in the area, with which products inhabitants of the region are identified. Although these products are becoming more popular among consumers, just few of them consciously decide on their purchase. The aim of this study was to determine consumer's behaviour with regard to the reasons of purchasing traditional and regional food, as well as to identify factors that have a significant impact on their purchasing decisions. The research method was a survey conducted among 130 deliberately selected consumers from the Pomeranian region. The author used a questionnaire concerning, among others, knowledge of traditional and regional products, types and frequency of their consumption and motives driving consumers choosing such products. The study shows that most consumers do not know the definition of traditional and regional foods, cannot name typical products from their region, but buy and consume products of this kind. The respondents are therefore unaware consumers; therefore, the results of the study indicate the need for consumer education in this field. Practical implications - an indication of the potential market development of this kind of food in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batyk I., Smoczyński S. (2011), Determinanty wpływające na zakup żywności tradycyjnej i regionalnej, "Zeszyty Naukowe UEP", nr 206.
 2. Borowska A. (2007), Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce. Raport z badań, grant Fundacji Fundusz Współpracy, http://www.agro-smak.org.pl/files?id_plik=126 [dostęp: 30.05.2016].
 3. Bryła P. (2013), Znaczenie odwołań do tradycji w marketingu żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 30.
 4. Grębowiec M., (2010), Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, "ZN SGGW Probl. Roln. Świat.", nr 10(25).
 5. Jasiński J., Rzytki M. (2005), Produkty regionalne, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 6. Kafel P. (2010), Znaki jakości wyrobów spożywczych, "Zarządzanie Jakością", nr 1(24).
 7. Kiejlan K. (2011), O systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów tradycyjnych i funkcjonalnych, ODR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków.
 8. Korzeniowska-Ginter R. (2010), Znajomość produktów tradycyjnych wśród mieszkańców Pomorza, "Prace i Mat. Wydz. Zarządzania UG", nr 2/2.
 9. Mirońska D. (2010), Zachowania nabywców na rynku - trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, "ZN SGH", nr 15(27).
 10. Rejman K., Halicka E., Nagalska H. (2015), Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumenta, "Wieś i Rolnictwo", nr 3(168).
 11. Urban S., Michałowska M. (2013), Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie woj. lubuskiego, "Roczn. Ekonomii Roln. i Rozwoju Obszarów Wiejskich", nr 100(2).
 12. Wilczyńska A. (2014) Znaki gwarantowanej jakości jako forma promocji produktu na przykładzie miodu, "ZN AM w Gdyni", nr 86.
 13. Żakowska-Biemans S., Kuc K. (2009) Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowanych polskich konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(64).
 14. http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci [dostęp: 31.05.2016]
 15. http://www.wodr.konskowola.pl [dostęp: 31.05.2016]
 16. http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html [dostęp: 31.05.2016]
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu