BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żak Natalia (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Honey Market in the Opinion of Young Consumers
Rynek miodów w opinii młodych konsumentów
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 424-438, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Miód, Zachowania konsumenta, Badanie opinii, Młodzież
Honey, Consumer behaviour, Opinion research, Youth
Note
JEL Classification: A13, M31, L66
streszcz., summ., rez.
Abstract
Wybór towaru spośród wielu podobnego typu stanowi problem dla konsumenta poruszającego się w gospodarce rynkowej. Ze względu na znikającą powoli tradycyjną formę sprzedaży bezpośredniej w kontakcie ze sprzedawcą, wybór konsumenta stał się zależny od szeregu różnych czynników, zwanych preferencjami konsumenckimi. W Polsce przyjęło się przekonanie, iż konsumentami miodów są najczęściej osoby starsze, traktujące miód jako panaceum na różne choroby, natomiast interesującym może być poznanie czynników wpływających na wybór miodów przez młodych konsumentów. Stąd celem niniejszej pracy było określenie cech jakościowych oraz marketingowych mających wpływ na zakup miodu. Badania zostały przeprowadzone w formie sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego składającego się z 11 pytań. Grupę badaną stanowiło 200 respondentów w wieku 20-25 lat. Założono, iż końcowym efektem badań będzie uzyskanie odpowiedzi pozwalających na określenie zachowań młodych konsumentów na rynku miodów. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że preferencje zakupowe młodych osób zależą w głównej mierze od tradycji wyniesionej z domu oraz przyzwyczajenia konsumentów do spożywania miodu. Młodzi konsumenci chętniej wybierają miody wielokwiatowe, ze względu na ich dostępność. Głównym czynnikiem, którym kierują się młodzi ludzie jest cena miodu, a także jego cechy sensoryczne. (abstrakt oryginalny)

Focus of this study was to determine quality and marketing factors that affect purchase of honey by young consumers. The research was conducted in the form of diagnostic survey with use of a questionnaire. The study group consisted of 200 participants, aged 20 to 25 years old. It was assumed, that the final result of the research will be the answer that allows to identify the behaviour of young consumers in the honey market. As a result of this study it can be can be concluded, that the purchasing preferences of young consumers depend on the traditions brought from home and consumers food habits related to honey. Said group of consumers prefer to select wildflower honeys because of their market availability. The main factor taken into consideration by young people purchasing honey is its price, then honey's sensory characteristics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratkowski J., Wilde J., Miećkowska A. (2008), Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym prowadzącym sprzedaż detaliczną miodu, "Biuletyn Naukowy", nr 29.
 2. Giemza, M. (2004), Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych, "Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie", nr 653.
 3. Madras-Majewska, B., Majewski, J. (2006). Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce, "Problemy Rolnictwa Światowego", nr 15.
 4. Majewska E., Kowalska J., Łapińska M. (2012), Analiza czynników dotyczących miodów naturalnych kształtujących preferencje konsumenckie studentów, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2.
 5. Popek S. (red.) (2001), Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Polskie miody w UE (2014), http://nowawies.com.pl/?p=2254 [access: 08.07.2016].
 7. Przybyłowski, P., Zabrocki R., Wojtan, M. (2011), Wyróżniki zachowań polskich i niemieckich konsumentów na rynku miodów naturalnych, "Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 206.
 8. Roman A., Popiela-Pleban E., Kozak, M. (2013a), Factors influencing consumer behavior relating to the purchasing of honey part 1. The buying process and the level of consumption, "Journal of Apicultural Science", No. 57(2).
 9. Roman A., Popiela-Pleban E., Kozak M., Roman, K. (2013b), Factors influencing consumer behavior relating to the purchase of honey part 2. Product quality and packagin, "Journal of Apicultural Science", No. 57(2).
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U.04.40.370.)
 11. Semkiw P., (2015), Sektor pszczelarski w Polsce w 2015 roku, Puławy, http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2015/4.3_2015 Opracowanie.pdf [access: 06.07.2016].
 12. Śliwińska A., Przybylska A., Bazylak G. (2012), Wpływ zmian temperatury przechowywania na zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu w odmianowych i wielokwiatowych miodach pszczelich, "Bromatologia", XLV, nr 3.
 13. Wilczyńska A. (red.) (2012), Jakość miodów w aspekcie czynników wpływających na ich właściwości przeciwutleniające, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 14. Wilczyńska A. (2011), Próba określenia sylwetki nabywcy produktów pszczelich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 22.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu