BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pichlak Magdalena (Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie)
Title
Finansowe aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim
Financial Aspects of Companies Innovations in Silesia Region
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 2, s. 5-15, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Innowacje, Innowacyjność, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Polityka badawczo-rozwojowa, Projekty innowacyjne
Innovations, Innovative character, Innovative enterprises, R&D policy, Innovative Projects
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Artykuł przedstawia analizę poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim, opartą na wielkości ponoszonych przez te przedsiębiorstwa nakładów finansowych na prowadzoną działalność innowacyjną. Analizy dokonano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w ramach projektu pt. "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego" w okresie od listopada 2007 do grudnia 2007. W artykule scharakteryzowano ponadto poziom innowacyjności śląskich przedsiębiorstw, w latach 2002-2006, na tle gospodarki polskiej, opierając się na wybranych wskaźnikach oraz dokonano identyfikacji celów działalności innowacyjnej, a także działań podejmowanych przez ankietowane przedsiębiorstwa przy finansowaniu projektów innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of the innovative activity in companies in Silesia, based on the sum of the financial expenditures invested by that companies in their innovative activity. This analysis was based on survey, which was carried out as a part of the project "Preference technologies for the sustainable development of the Silesia Region" from November 2007 till December 2007. Moreover the article contains the assessment of the innovative activity in Silesian companies, in 2002-2006, compared to companies in Poland, based on selected indexes. The article characterizes also the aims of the innovative activity and actions undertaken by respondent companies to finance the innovative projects. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006. Informacje i opracowania statystyczne GUS. http://www.stat.gov.pl
  2. Dziembała M.: Znaczenie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego dla tworzenia nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionu. http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty
  3. Bogdaniecko J. (red.): Innowacyjność przedsiębiorstw. Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
  4. Nauka i technika w 2005 roku. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2006.
  5. Projekt Innobservator Silesia. http://ris.silesia-region.pl
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006. http://www.parp.gov.pl
  7. Żuber P.: Zróżnicowanie regionalne w Polsce. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007. http://www.mrr.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu