BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakowska Anna (Politechnika Lubelska)
Title
Przewaga konkurencyjna i kompetencje polskich przedsiębiorstw w kontekście wymagań stawianych nowoczesnym organizacjom
Competitive Advantage and Competencies of Polish Enterprises in the Context of the Demands Posed to Modern Organizations
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 4, s. 5-20, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Kompetencje, Kompetencje pracownicze, Luka kompetencyjna, Zasoby przedsiębiorstwa, Zdolności dynamiczne
Competitive advantage, Competences, Employees competencies, Competence gap, Enterprise resources, Dynamic capabilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano podstawowe teorie przewagi konkurencyjnej. Porównano klasyczną teorię konkurencji w sektorze z podejściem zasobowym i teoriami kompetencji organizacji. Wskazano na mocne i słabe strony obu podejść. Zwrócono uwagę, że z powodu przenikania się sektorów i kompetencji trzeba zmienić podejście i wyjść poza organizację oraz brać udział w sieciowym tworzeniu nowych kompetencji. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań własnych, w których wzięło udział 76 przedsiębiorstw. Wyniki świadczą o istnieniu luki kompetencyjnej w polskich organizacjach. Z uwagi na coraz większą konkurencję konieczna jest większa popularyzacja i kształcenie kadry w zakresie rozwoju organizacji opartego na kompetencjach oraz dynamicznych zdolnościach. (abstrakt oryginalny)

Article consists of two parts. The first presents the most popular theories of competitive advantage. Theory of industrial organization was compared with resource based view and theories of organizational competencies. Weak and strong points of these two perspectives were shown. It was suggested that because of interpenetration of sectors and skills, there is a need to go beyond organizations and consider role networks in developing new organizational competencies. Second part summarizes results of author's research with sample consisted of 76 organizations. Results testify the existence of organizational competencies gap in Polish enterprises. Because the competition is growing, there is a need for higher popularization of new theories among Polish managers. Also more intensive development of organizations based on competencies and dynamic capabilities is required. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aveni R.A.: Hypercompetition. Free Press, New York 1994.
 2. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Wyd. Placet, Warszawa 2000.
 3. De Toni A., Tonchia S.: Strategic planning and firm's competencies. Traditional approaches and new perspectives. "International Journal of Operations & Production Management" 2003, Vol. 23/9.
 4. De Wit B., Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 5. Eisenhart K.M., Martin J.A.: Dynamic capabilities where are they? "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 6. Gierszewska G.: Kompetencje strategiczne na poziomie organizacji, [w:] Masłyk-Musiał E. (red.): Zarządzanie kompetencjami w organizacji, badania. Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2005.
 7. Grant R.M.: The Resource-based. Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. "California Management Review" 1991, No. 33/3.
 8. Helfat C.E.: Guest editor's introduction to a special issue: the evolution of firm capabilities. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 9. Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne, koncepcje - metody. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 10. Lee C., Lee K., Pennings M.J.: Internal Capabilities, External Networks And Performance: A Study On Technology-Based Ventures. "Strategic Management Journal" 2001, No. 22.
 11. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2001.
 12. Porter M.E.: Competitive Strategy. The Free Press, New York 1980.
 13. Porter M.E.: Towards a Dynamic Theory of Strategy. "Strategic Management Journal" 1991, Vol.12.
 14. Porter M.E.: What is strategy. "Harvard Business Review" 1996, Vol. 74, No. 6.
 15. Prahalad C.K., Hamel G.: Strategy as a field of study: why search for a new paradigm. "Strategic Management Journal", Vol.15.
 16. Rakowska A.: Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 17. Retinger B., Ghyczy T., Bassford Ch.: Clausewitz o strategii. Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 18. Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji, luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
 19. Stalk G., Evans P., Schulman L.E.: Competing on capabilities: the new rules of corporate strategy. "Harvard Business Review" 1992, March/April.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu