BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębska Anna (Politechnika Lubelska)
Title
Znaczenie przywództwa w kształtowaniu tożsamości organizacji przedsiębiorstwa
The Role of Leadership in Corporate Identity Creation
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 4, s. 53-72, rys., tab., bibliogr. 87 poz.
Keyword
Przywództwo, Tożsamość przedsiębiorstwa, Zarządzanie tożsamością, Lider w przedsiębiorstwie
Leadership, Enterprise identity, Single Sign-On (SSO), Leader in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł koncentruje się na jednym z podstawowych obszarów związanych z kształtowaniem spójnego systemu tożsamości przedsiębiorstwa, jakim jest przywództwo organizacyjne. Nabiera ono szczególnego znaczenia w przypadku rozwijania niematerialnych zasobów organizacji i konieczności maksymalnej integracji pracowników z celami, jakie stawia przed sobą przedsiębiorstwo. W opracowaniu położono szczególny nacisk na takie wątki, jak: istota tożsamości organizacyjnej i zarządzania tożsamością, istota przywództwa, rys historyczny przywództwa, dyskusja, czy przywództwo to cecha czy proces, oraz kształtowanie kompetencji przywódczych w organizacji w kontekście rozwijania jej systemu corporate identity. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on the leadership - one of the fundamental areas in creation of the corporate identity system. It becomes especially important in the case of development of the intangible assets of the organization and necessity to identify employees maximally with goals set by the organization. In the article, the main stress was put on such issues as the essence of corporate identity and corporate identity management, the essence of leadership, historical review of leadership, disscussion wheather leaderhip is a feature or a process, and creating of leadership competences in the context of developing corporate identity system of the organization. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker D.A.: Building strong brands. The Free Press, London 2002.
 2. Abratt R.: A new approach to the corporate image management process. "Journal of Marketing Management" 1989, Vol. 5, No. 1.
 3. Alimo-Metcalfe B.: An investigation of female and male construct of leadership and empowerment. "Women in Management" 1995, Vol. 10, No. 2.
 4. Balmer J.M.T.: Corporate branding and connoisseurship. "Journal of General Management" 1995, Vol. 21, No. 1.
 5. Balmer J.M.T.: Corporate identity and advent of corporate marketing. "Journal of Marketing Management" 1998, Vol. 4, No. 8.
 6. Balmer J.M.T.: Corporate brands: avoiding the deadly sins. Working paper, International Centre for Corporate Identity Studies, Departament of Marketing, University of Strathclyde, 1995.
 7. Balmer J.M.T., Wilson A.: Corporate identity: there is more to it than meets the eye. "Intermational Studies of Management and Organisations" 1998, Vol. 28, No. 3.
 8. Bass B.M.: Does the transactional-transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries? "American Psychologist" 1997, Vol. 52.
 9. Birkigt K., Stadler M.M., Funck H.J.: Corporate Identity: Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele, Moderne Industrie, Landsber am Lech 1998.
 10. Blake R.R., Mouton J.S.: The managerial grid. Gulf Publishing, Houston, [w:] Mastrangelo A., Eddy E.R., Lorenzet S.J.: The importance of personal and professional leadership. "The Leadership & Organization Development Journal" 2004, Vol. 25, No. 5.
 11. Cacioppe R.: An integrated model and approach for the design of effective leadership development programs. "Leadership & Organization Development Journal" 1998, Vol. 19, No. 1.
 12. Cameron K.S., Quinn R.E.: Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 13. Conger J.A.: Learning to lead: the art of transforming managers into leaders. Jossey-Bass, San Francisco, 2002.
 14. Conger J.A.: Lider charyzmatyczny: sekrety wybitnych przywódców. Centrum Kreowania Liderów, Kłudzienko 1999.
 15. Conger J.A.: The practice of leadership: developing the next generation of leaders. Jossey-Bass, San Francisco 2007.
 16. Creed W.E., Miles R.E.: Trust in organizations: a conceptual framework linking organizational forms, managerial philosophies, and the opportunity costs of controls, [w:] Kramer R.M., Tyler T.R. (ed.): Trust in organizations: frontiers of theory and research. Sage, London 1996.
 17. De Chernatony L.: Marka: wizja i tworzenie marki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 18. Delahoussaye M.: Leadership in the 21st century. "Training" 2001, September.
 19. Dirks K.T.: The effects of interpersonal trust on work group performance. "Journal of Applied Psychology" 1999, Vol. 84, No. 3.
 20. Dirks K.T., Ferrin D.L.: The role of trust in organizational settings. "Organizational Science" 2001, Vol. 12, No. 4.
 21. Drath W.H., Palus C.J.: Making common sense: leadership as meaning-making in a community of practice. Center for Creative Leadership, Greensboro 1994.
 22. Enkelmann N.B.: Biznes i motywacja. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2000.
 23. Enkelmann N.B.: Efekt Kennedy'ego: charyzma, władza, wpływy. Akademia Sukcesu - HDT Consulting, Pruszków 2004.
 24. Feder B.J.: Przywódca, lider, czy zarządca? www.controlling.info.pl/artyk/pokaz_ artykul.php3?nr=84, 23.02.2003.
 25. Fiedler F.E.: Improving leadership effectiveness: the leader match concept. John Wiley & Sons, New York 1984.
 26. Gillespie N.A., Mann L.: Transformational leadership and shared values: the building blocks of trust. "Journal of Managerial Psychology" 2004, Vol. 19, No. 6.
 27. Goffee R.: Dlaczego ktoś miałby Cię uważać za swojego przywódcę? Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 28. Gregory J.R.: Leveraging the corporate brand. NTC Business Books, Lincolnwood 1997.
 29. Giffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2007.
 30. Grint K.: Leadership: limits, and possibilities. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, New York 2005.
 31. Grint K.: Leadership, management and command: rethinking D-Day. Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2008.
 32. Hargrove R.: Mistrzowski coaching. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 33. Hersey P., Blanchard K.H.: Management of organizational behaviour; utilising human resources. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1993.
 34. Higgs M.J.: How can we make sense of leadership in the 21st century? "Leadership & Organization Development Journal" 2003, Vol. 24, No. 5.
 35. Higgs M.J., Rowland D.: Building change leadership capability: the quest for change competence. "Journal of Change Management" 2000, Vol. 1, No. 2.
 36. Hogan R., Hogan J.: Assessing leadership: a view from the dark side. "International Journal of Selection and Development" 2001, Vol. 9, No. 1/2.
 37. Horner M.: Leadership theory: past, present and future. "Team Performance Management" 1997, Vol. 3, No. 4.
 38. House R.J. (ed.): Culture, leadership, and organizations: the globe study of 62 societies. Sage Publications, Thousand Oaks 2004.
 39. Ind N.: The corporate brand. Macmillan Press, London 1997.
 40. Istota action learning. www.actionlearning.pl/viewpage.php?page_id=1, 17.05.2008.
 41. Jones G.R., George J.M.: The experience and evolution of trust: implications for cooperation and teamwork. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 3.
 42. Jung D.I., Avolio B.J.: Opening the black box: an experimental investigation of the mediating effect of trust and value congruence on transformational and transactional leadership. "Journal of Organizational Behaviour" 2000, Vol. 21, No. 8.
 43. Kapferer J.N.: Strategic brand management. Kogan Page, London 1992.
 44. Kirkpatrick D.L.: Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń. Studio Emka, Warszawa 2001.
 45. Kopaliński W.: Podręczny słownik wyrazów obcych. Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2006.
 46. Kotter J.P.: Przywództwo w okresie zmian. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 47. Kotter J.P.: Jak przeprowadzić transformację firmy. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 48. Kur E., Bunning R.: A three track process for executive leadership development. "Leadership and Organization Development" 1996, Vol. 4, No. 17.
 49. Macrae C. (ed.): "Journal of Marketing Management, Special Edition od Brand Reality" 1999, Vol. 15, No. 1/3.
 50. Merritt J.: The education edge. "Businessweek" 2003, October.
 51. Olins W.: The new guide to identity. Design Council, Gower, Aldershot 1995.
 52. Pedler M., Aspinwall K.: Przedsiębiorstwo uczące się. Petit, Warszawa 1999.
 53. Pedler M., Burgoyne J., Boydell T.: A managers' guide to self-development. McGraw-Hill, London 1986.
 54. Sajkiewicz A. (red.): Zasoby ludzkie w firmie: organizacja, kierowanie, ekonomika. Poltext, Warszawa 2000.
 55. Sajkiewicz A. (red.): Jakość zasobów pracy: kultura, kompetencje, konkurencyjność. Poltext, Warszawa 2002.
 56. Schmidt C.: The quest for identity. Cassell, London 1995.
 57. Shamir B.: Attribution of influence and charisma to the leader. "Journal of Applied Social Psychology" 1992, Vol. 22, No. 5.
 58. Shaw R.B.: Trust in the balance: building successful organizations on results, integrity and concern. Jossey-Bass, San Francisco 1997.
 59. Sitko W., Zarębska A.: Zintegrowany model zarządzania tożsamością organizacyjną w przedsiębiorstwie. "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 1.
 60. Steidl P., Emery G.: Corporate image and identity strategies: designing the corporate future. Business & Professional Publishing, Warriewood, Australia 1997.
 61. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001.
 62. Stuart H.: The effect of organisational structure on corporate identity management. "Corporate Reputation Review" 1999, Vol. 2, No. 2.
 63. Stuart H.: Towards a definitive model of the corporate identity management process. "Corporate Communications: An International Journal" 1999, Vol. 4, No. 4.
 64. Tichy N.M.: The leadership engine: how winning companies build leaders at every level. Harper Collins Publishers, Harvard Business, New York 1997.
 65. Tyrrell T.: Managing corporate identity, [w:] Crainer J. (ed.): The Financial Times handbook of management. FT Pitman Publishing, London 1995.
 66. Van Rekom J.: Deriving an operational measure of corporate identity. "European Journal of Marketing" 1997, Vol. 31, No 5/6.
 67. Van Riel C.B.M.: Principles of corporate communication. Prentice-Hall, Hemel Hempstead, United Kingdom 1995.
 68. Van Riel C.B.M., Balmer J.M.T.: Corporate identity: the concept, its measurement and management. "European Journal of Management" 1997, Vol. 31, No. 5.
 69. Vicere A.: How to design leadership development programs that get results. The 2nd Annual Leadership Development Preconference Proceedings, Linkage Inc., San Francisco 1997.
 70. Vroom V.H., Yetton Ph.H.: Leadership and decision-making. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1973.
 71. Watson T.J.: W poszukiwaniu doskonałego zarządzania: zagadnienia kultury, chaosu i kontroli w pracy menedżera. PWN, Warszawa 2001.
 72. Watson W.: Leadership: the critical key to financial success. "Drake Business Review" 2003, Vol. 1, No. 1.
 73. Weiss D., Molinaro V.: Integrated leadership development. "Industrial and Commercial Training" 2006, Vol. 38, No. 1.
 74. Welch J.S.: Winning znaczy zwyciężać. Wydawnictwo Studio "Emka", Warszawa 2005.
 75. Welch J.S.: Winning - odpowiedzi. 74 nieproste pytania współczesnego biznesu. Wydawnictwo Studio "Emka", Warszawa 2007.
 76. Wellins R.S., Weaver Jr, P.S.: From C-level to see-level. "T&D Magazine" 2003, September.
 77. Wiedmann K.P.: Corporate Identity als Unternehmensstrategie Weist. 1988, No. 5.
 78. Williams M.: The war for talent. IPD, London 2000.
 79. Yukl G.A.: Leadership in organization. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989.
 80. Zarębska A.: Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie - teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2002.
 81. Zarębska A.: Misja a tożsamość współczesnych przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2005, nr 10.
 82. Zarębska A.: Motywacyjna rola wizji w przedsiębiorstwie, [w:] Markiewicz K., Wawer M. (red.): Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2005.
 83. Zarębska A.: Nowy model identyfikacji i zarządzania tożsamością organizacyjną w przedsiębiorstwie. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 11.
 84. Zarębska A.: Reputacja - warunek powodzenia przedsiębiorstwa na rynku. "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 2.
 85. Zarębska A.: Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną firmę? Difin, Warszawa 2008.
 86. Zarębska A.: Marka organizacyjna a reputacja - różnice i zależności "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
 87. Zarębska A.: Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu