BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baron-Wiaterek Małgorzata (Politechnika Śląska)
Title
Organizacja zatrudnienia tymczasowego i telepracy - warunki i cechy charakterystyczne
Organization of the Temporary Employment and the Telework - Conditions and Distinctive Features
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 4, s. 73-86, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Telepraca, Praca tymczasowa, Elastyczność zatrudnienia
Teleworking, Temporary work, Flexible employment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Procesy zachodzące w polskiej gospodarce i rynku pracy wymagają zwiększenia jego elastyczności. Może ona następować w różnych formach, z których szczególne znaczenie ma zatrudnienie tymczasowe i telepraca. (abstrakt oryginalny)

Occurring processes in the Polish economy and the labour market require increasing its elasticity. They can follow in different forms, which a temporary employment and a telecommuting are in special importance. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski M.: E-praca a zmiany w firmie. "Polityka Społeczna" 2004, nr 2.
 2. Chobot A., Pachciarek K.: Prawa i obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika wobec pracownika tymczasowego. PiZS 2005, nr 1.
 3. Chobot A.: Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji. PWN, Warszawa1997.
 4. Ciupka T.: Praca tymczasowa w świetle przepisów państw członkowskich UE. Monitor Prawa Pracy 2007, nr 3.
 5. Depta R.: Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 4.
 6. Florek L., Zieliński T.: Prawo pracy. CH Beck, Warszawa 2007.
 7. Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Salwa J. (red.): Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003.
 8. Hajn Z.: Nietypowe umowy o pracę, [w:] Sanetr W. (red.): Europeizacja polskiego prawa pracy. Scholar, Warszawa 2004.
 9. Huws U.: Teleworking - limits and possibilities. "Employment Review" 1996, No. 613.
 10. Kołodko G.: Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów postsocjalistycznych, [w:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, PWN, Warszawa 2001.
 11. Kryńska E.: Dylematy polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2001.
 12. Lis S., Santarek K., Strzelczyk S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. PWN, Warszawa 1994.
 13. Machol-Zajda L.: Wypływ techniki elektronicznej (informacyjnej) na lokalne rynki pracy, [w:] Horodelski R., Sadowska-Snarska C. (red.): Rynek pracy u progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Wyd. IPiSS, WSE, Białystok-Warszawa 2003.
 14. Machol-Zajda L.: Telepraca - nowa forma zatrudnienia, [w:] Frieske K.W. (red.): Deregulacja polskiego rynku pracy. Wyd. IPiSS, Warszawa 2003.
 15. Makowski D.: Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia. Difin, Warszawa 2006.
 16. Moszyński M.: Telepraca jako nowa forma zatrudnienia w Europie. "Rynek Pracy" 2001, nr 11-12.
 17. Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław 1999.
 18. Pędziwiatr F.: Telepraca i jej implikacje. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002, nr 2.
 19. Piekarski M., Żabski A.: Umowa o pracę nakładczą. PWN, Warszawa 1988.
 20. Ray J.E.: Droit du travail vivant. Edition Liaisons, 1998.
 21. Skowron-Mielnik B.: Formy organizacji pracy jako czynnik kreowania zatrudnienia, [w:] Horodelski R., Sadowska-Snarska C. (red.): Rynek pracy u progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Wyd. IPiSS, WSE, Białystok-Warszawa 2003.
 22. Sobczyk A.: Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Zakamycze, Warszawa 2005.
 23. Świątkowski A.: Polityka społeczna i prawo pracy wobec bezrobocia. PiP 2002, nr 8.
 24. Wratny J.: Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, [w:] Frieske K.W. (red.): Deregulacja polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2003.
 25. Wratny J.: Prawo pracy a bezrobocie. Kilka refleksji. PiZS 2005, nr 8.
 26. Zalega T.: Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej. "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu