BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mendel Izabela (Politechnika Śląska)
Title
Przedsiębiorczość społeczna i jej wpływ na rozwój lokalnego kapitału społecznego : zarys problematyki
Social Entrepreneurship and Its Influence on Social Capital Development : the Issues' Outline
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 4, s. 93-105, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Kapitał społeczny, Społeczeństwo obywatelskie, Ekonomia społeczna, Organizacje pozarządowe
Social capital, Civic society, Social economy, Non-governmental organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek i państwo nie są jedynymi podmiotami, które rozwiązują problemy społeczno-gospodarcze współczesnych państw i społeczeństw. Obok tych dwóch instytucji o dominującym charakterze, wyrósł - zyskujący stale na znaczeniu - poważny partner, jakim jest sektor organizacji pozarządowych. W ramach współpracy pomiędzy tymi trzema aktorami można prowadzić przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej, których cele do realizacji mają charakter nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim społeczny. Działania te koncentrują się na społecznościach lokalnych, likwidując przyczyny i skutki wykluczenia społecznego, przyczyniają się bez zwątpienia do podwyższenia wartości ich kapitału społecznego. Tak rozumiana ekonomia społeczna realizowana jest przez Unię Europejską jako podmiot prawa międzynarodowego, przez kraje członkowskie, ale główna rola i wiodąca aktywność w tym zakresie przypada jednostkom samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

The market and the state are not the only subjects that solve the socio-economical problems of present countries and societies. Next to these two institutions of dominant character a serious partner has evolved - whose significance is still increasing - which is the non-governmental organizations sector. Within the cooperation frames among those three actors one may realize ventures in the range of social economy, whose aims to be realized are not only of economic character but above all they are of social one. These activities are focused on local societies in order to eliminate the reasons and effects of social exclusion, undoubtedly raising the value of social capital. Social economy understood in that way is realized by the European Union as the subject of international law, by the member-countries, but the primary role and the leading activity in that scope falls to the local government units. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Guć M.: Perspektywy rozwoju. "Wspólnota" 27.12.2007.
 2. Kawałko D.R.: Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. "Barometr Regionalny" 2003, Nr 3.
 3. Wygnański J.J.: O co chodzi w ekonomii społecznej. "Wspólnota" 27.12.2007.
 4. Frąckiewicz L., Rączaszek A. (red.): Kapitał społeczny. Wyd. AE, Katowice 2004.
 5. Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.): Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 6. Kochanowicz L.: Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne. Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005.
 7. Bokajło W., Wiktorska-Święcka A. (red.): Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007.
 8. Ratajczak Z. (red.): Przedsiębiorczość społeczna a walka z bezrobociem. Problemy psychologiczne. Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2008.
 9. Ratajczak Z. (red.): Przedsiębiorczość społeczna. Projekt realny czy utopia. Katowice 2008.
 10. Leś E., Ołdak M. (red.): Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym. Zeszyty Gospodarki Społecznej, tom 2, Collegium Civitas, Warszawa 2007.
 11. Putnam R.D.: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Znak Kraków, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 1995.
 12. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. DzU Nr 96, poz. 873 z póź. zmianami.
 13. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 roku, DzU Nr 122, poz. 1143.
 14. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku, DzU Nr 99, poz. 1001.
 15. Ustawa o spółdzielniach socjalnych z 27 kwietnia 2006 roku, DzU Nr 94, poz. 651.
 16. www.pfsl.pl.
 17. www.npr.gov.pl.
 18. Badania społeczeństwa obywatelskiego. Raporty Klon/Jawor, www.civicpedia.ngo.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu