BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewska-Muciek Dorota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Title
Kultura organizacyjna zorientowana na wiedzę
Knowledge-Oriented Organizational Culture
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 4, s. 107-117, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Zarządzanie wiedzą
Organisational culture, Knowledge management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza tematykę związku, jaki istnieje między kulturą organizacyjną a procesem zarządzania wiedzą. Kultura organizacyjna rozważana jest jako istotne uwarunkowanie możliwości i skuteczności wdrażania koncepcji zarządzania wiedzą. Podjęty problem badawczy opiera się na opisie wpływu wybranych wartości kulturowych na poszczególne etapy zarządzania wiedzą. Relacje te zostały głównie ograniczone do wskazania wartości kulturowych, które tworzą sprzyjające dla zarządzania wiedzą środowisko kulturowe. Wybór analizowanych wartości został dokonany w oparciu o fachową literaturę. Z jej przeglądu wynika, że szczególną rolę odgrywają: mały dystans władzy, nastawienie na ludzi, wysoka tolerancja niepewności, proinnowacyjność, otwartość na kontakty z otoczeniem, status oparty na osiągnięciu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the relationship between organisational culture and a knowledge management process. Organisational culture is regarded as a crucial condition for opportunities and efficient implementation of the concept of knowledge management. The analysed issue uses the description of the influence of selected cultural values on each stage of a knowledge management process. The relationships refer mainly to such cultural values that form a cultural environment supporting a knowledge management process. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zamian zarządzania. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1988.
 2. Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1998.
 3. Evans Ch.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2005.
 4. Geertz C.: The Interpretation of Culture: The Rites and Rituals of Corporate Life. Addison-Wesley, New York 1982, [w:] Sułkowski Ł.: Czy możliwe jest kształtowanie kultury organizacyjnej? Organizacja i Kierowanie 2001, nr 4.
 5. Glińska-Neweś A.: Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Dom Organizatora i TNOiK, Toruń 2007.
 6. Huber G.P.: Organizational learning: the contributing processes and the literatures. Organization Science 1999, No. 2(1).
 7. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2006.
 8. Kluckhon C.: Value and Value-Orientation In the Theory of Action, [w:] Pearson T., Schills E. (eds.): Toward a General Theory of Action. Harvard University Press, Cambridge 1951.
 9. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa 2007.
 10. McElroy M.W.: The New Knowledge Management. Complexity, Learning and Sustainable Innovation. Butterworth Heineman, 2003.
 11. Mikuła B.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Difin, Warszawa 2007.
 12. Morawki M.: Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie, [w:] Perechuda K. (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2005.
 13. Nonaka I.: A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organizational Science 1994, No. 5.
 14. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Schnein E.H.: Organizational culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco 1992.
 16. Sikorski C.: Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2002.
 17. Sitko-Lutek A.: Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 18. Stachowicz J., Machlik J.: Dylematy procesu koniecznych zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Przypadek transformacji przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2008, nr 6.
 19. Sułkowski Ł.: Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń-Łódź 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu