BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Gazda Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Znaczenie produktów tradycyjnych dla regionu - próba oszacowania
The Importance of Traditional Products for a Region - Estimation Attempt
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 177-191, tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Keyword
Produkty regionalne, Promocja produktu, Modele bayesowskie
Regional product, Product promotion, Bayesian models
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba oszacowania metodami bayesowskimi relacji pomiędzy liczbą tradycyjnych produktów regionalnych a wartością produkcji rolniczej w polskich województwach w odniesieniu do innych potencjalnych czynników wpływających na tę wartość. Proces rozszerzania liczby produktów tradycyjnych (Lista Produktów Tradycyjnych) jest wspomagany ze środków publicznych, tym samym ocena zasadności ponoszonych wydatków na promocję tych produktów i podobnych programów wsparcia powinna podlegać ocenie w szerszym kontekście. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to link the economic and marketing perspectives by means of the quantitative method for marketing purposes which justifies promotion support of regional products offered by the public sector. Using the Bayesian approach, the authors have made an attempt to evaluate the influence of the number of local traditional products in Polish regions (as listed in the List of Traditional Products) on the general value of food production in regions in 2014. The foundation for the study is provided by the database developed by its authors for 16 Polish NUTS2 regions. Using the BMA (Bayesian Model Averaging) method, a group of explanatory variables was proposed for potential factors responsible for dependent variable. Quantitative approach, especially Bayesian approach is new in the field of measuring the impact of POO (place-of-origin) that has not been used so far. The novelty is that it is able to estimate the exact influence of place of origin effect variable impact on the region. As such, thanks to the approach, it is possible to assess the impact of POO that influences further the relevant marketing actions such as promotional campaigns. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anholt, S. (2005), Brand New Justice, Elsevier Butterworth - Heinemann, Oxford, UK. Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa Ekonometria, PWE, Warszawa.
 2. Elliott, G.R., Cameron, R.C. (1994), Consumer perception of product quality and the country-of-origin effect, "Journal of International Marketing", Vol. 2, Nr. 2.
 3. Fischer, W. C., Byron, P. (1997), Buy Australian Made, "Journal of Consumer Policy", Vol. 20, Nr. 1.
 4. Florek, M. (2013), Building the Image of a Place Brand with the Support of Local Commercial Brands. Poznan Brand Consortium Case Study, "Journal of International Studies", Nr 1.
 5. Garland, R., Coy, D. (1993), Buying New Zealand Made Groceries: Does Behaviour Match Attitude?, New Zealand Journal of Business, Vol.15.
 6. Gazda, J., Puziak, M. (2013), Mechanizmy wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Ujęcie Bayesowskie, "Przegląd Zachodniopomorski", Nr. 3.
 7. Gilg, A., Battershill, M. (1998), Quality farm food in Europe: A possible alternative to the industrialised food market and to current agri-environmental policies: Lessons from France, "Food Policy", Vol. 23, Nr 1.
 8. Gulbicka, B. (2014), Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, nr 116.
 9. Kotler Ph., Gertner, D. (2002), Country as brand, and beyond: A place marketing and brand management perspective, "Journal of Brand management", Vol. 9, nr 4/5.
 10. Krupińska, D. (2014), Niebo w gębie, czyli cebularz lubelski oraz piróg biłgorajski, "Atrakcje Lublina i Lubelszczyzny", dodatek do "Kuriera Lubelskiego", 7 lipca.
 11. Papadopoulos, N., Heslop, L. (2002), Country equity and country branding: Problems and prospects, "Journal of Brand Management", nr 9 (4/5).
 12. Papadopoulos, N., Heslop, L. (1993), But who knows where or when: Reflections on the images of countries and their products, in: Papodopoulos, N. and Heslop L. (eds).
 13. Product-Country Images: Impact and Role in International Marketing, International Business Press: Binghamton, NY.
 14. Sala-I-Martin, X., Doppelhofer, G., Miller, R.I. (2004), Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach, "American Economic Review", nr 94(4).
 15. Sala-i-Martin, X. (1997), I just ran four million regressions, NBER Working Paper Nr 6252, November.
 16. Skaggs, R., Falk, C., Almonte, J., Cardenas, M. (1996), Product-country images and international food marketing: Relationships and research needs, "Agribusines", Vol. 12, Nr 6.
 17. Tellstrom, R., Gustafsson, I.-B., Mossberg, L. (2006), Consuming heritage: The use of local food culture in branding, "Place Branding", Vol. 2, Nr 2, ss. 130-143.
 18. Verlegh, P. W. J. (2001), Country-of-origin effects on consumer product evaluations, Abstract of dissertation, Nr 3083, Wageningen University.
 19. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/ Przepisy-polskie-Produkty-regionalne-i-tradycyjne
 20. http://www.produkty-tradycyjne.pl/lista-produktow-tradycyjnych-mrirw
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu