BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Ocena rozwoju personelu z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej
The Assessment of Personnel Development with Using of Ratio Analysis
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 2 (6), s. 109-120, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Analiza wskaźnikowa, Rozwój kapitału ludzkiego
Human capital, Ratio analysis, Development of human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia zastosowanie analizy wskaźnikowej w ocenie rozwoju personelu oraz metodę wyceny kapitału ludzkiego, a następnie opisuje analizę zmian i analizę struktury kapitału ludzkiego. Głowna część artykułu to pokazanie sposobów kalkulacji wskaźników. Na koniec artykuł opisuje metodę tworzenia oceny syntetycznej rozwoju personelu. (abstrakt oryginalny)

This article presents application of ratio analysis in assessment of personnel development. At first article presents the method of human capital evaluation. Next article describes change and structure analysis of human capital. The main part of article describes methods of calculating ratios. At the end article presents the method of preparing sintetic assessment of personnel development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  2. Dobija M.: Teoria rachunkowości w zarysie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krąków 2005.
  3. Fitz-enz J.: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  4. Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. PWN, Kraków 1998.
  5. Nowak M.: Controlling personalny w przedsiębiorstwie. Wolters Kluver Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.
  6. Pocztowski A., Miś A.: Analiza zasobów ludzkich w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
  7. Sierpińska M.: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  8. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2001.
  9. Szałkowski A.: Rozwoj personelu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
  10. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wolters Kluver Polska Sp. z o.o., Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu