BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lingham Tony (Case Western Reserve University, Cleveland)
Title
A Learning Needs Theory of Motivation : Highlighting Underlying Needs from Learning Styles and Their Relation to Work Motivation
Teoria motywacji oparta na potrzebach uczenia : klasyfikacja potrzeb ze względu na style uczenia się i ich odniesienia do motywacji pracy
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 4 (8), s. 103-115, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Motywacje, Uczenie się, Proces uczenia się
Motivation, Studying, Learning process
Note
streszcz., summ.
Abstract
Style uczenia się są skłonnościami lub preferencjami w kontekście pozyskiwania i przekształcania wiedzy. Jednakże, pracując przez ponad dekadę nad Teorią Eksperymentalnego Uczenia i stylami uczenia się, Autor zaobserwował, iż jednostki wyróżniają spójne potrzeby związane z każdym z czterech styli uczenia się, które niesłusznie określano jako problemy osobowościowe. W niniejszym artykule zaproponowano Teorię Motywacji Opartą na Potrzebach Uczenia się, której podstawę stanowią te wyróżnione potrzeby i ich relacja w stosunku do wyłaniających się badań nad motywacją pracy. Zaprezentowano również proste, lecz skuteczne, ćwiczenia w warunkach organizacyjnych i edukacyjnych, służące ułatwieniu dyskusji, która podnosi świadomość i pogłębia rozumienie potrzeb uczenia się. Autor artykułu wierzy, że ponowne ujęcie skłonności i preferencji w każdym ze stylów uczenia się podkreślające potrzeby, które mogą korespondować ze zdefiniowaną motywacją pracy, jest zjawiskiem uwzględniającym intra- i interpersonalne (oraz grupowe) zmiany, poznawcze i afektywne procesy oraz potrzeby. (abstrakt oryginalny)

Learning styles are tendencies or preferences in terms of grasping and transforming knowledge. However, having worked with Experiential Learning Theory and learning styles for more than a decade, we observed that individuals highlight consistent underlying needs associated with each of the four learning styles that have been mislabeled as 'personality' problems. In this paper, we propose a Learning Needs Theory of Motivation based on these underlying needs and their relation to the emergent research on work motivation. We also present simple but powerful exercises in organizational and educational settings to facilitate discussions that raise awareness and deepen understanding of learning needs. We believe that reframing tendencies and preferences in each of the learning styles into underlying needs that have to be met corresponds to the definition of work motivation as a phenomenon involving intrapersonal and interpersonal (and group) dynamics, cognitive and affective processes, and needs. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams J.S.: Toward an understanding of inequity. Journal of Abnormal and Social Psychology 1963, no. 67, p. 422-436.
 2. Alderfer C.P.: Human needs in organizational settings. Free Press, New York 1972.
 3. Curral L., Marques-Quniteiro P.: Self-leadership and work role innovation: Testing a mediation model with goal orientation and work motivation. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones 2009, no. 25(2), p. 165-176.
 4. Dalgleish T., Power M.: Handbook of cognition and emotion. John Wiley & Sons Ltd., England 1999.
 5. De Bono E.: The mechanism of mind. Simon and Schuster, New York 1969.
 6. Dolan S., Lingham T.: Fundamentals of international organizational behavior. Chandos Publishing (Oxford) and New Delhi, India: Sara Books Pvt. Ltd, Oxford, UK 2008.
 7. Donceel J.F.: Philosophical psychology. Sheed and Ward, Inc., USA 1963.
 8. Eccles J.S., Wigfield A.: Motivational beliefs, values and goals. Annual Review of Psychology 2002, no. 53, p. 109-132.
 9. Ekman P., Davidson R.J.: The nature of emotion: Fundamental questions. Oxford University Press, New York 1994.
 10. Gazzaniga M.: The social brain: Discovering the networks of the mind. Basic Books, New York 1985.
 11. Golde C.M.: Should I stay or should I go? Student descriptions of the doctoral attrition process. The Review of Higher Education 2000, no. 23(2), p. 199-227.
 12. Herzberg F.: Work and the nature of man. World Publishing Company, Cleveland 1966.
 13. Ittelson W.H., Cantril H.: Perception: A transactional approach. Garden City, Doubleday & Company, Inc., New York 1954.
 14. Kolb D.A.: Experiential learning: Experience as a source of learning and development. Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., New Jersey 1984.
 15. Kolb D.A.: The Kolb learning style inventory. TRG Hay/McBer, Boston 1999.
 16. Latham G.P., Pinder C.C.: Work motivation theory and research at the dawn of the twentyfirst century. Annual Review of Psychology 2005, no. 56, p. 485-516.
 17. Lingham T.: Experiential learning theory, [in:] Clegg S., Bailey J.R. (eds.): International Encyclopedia of Organization Studies. Sage Publications, Thousand Oaks, CA 2008.
 18. Latham G.: Work motivation: History, theory, research and practice. Sage, London, UK 2007.
 19. Locke E.A., Latham G.P.: Theory of goal setting and task performance. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1991.
 20. Maslow A.H.: A theory of human motivation. Psychological Review 1943, no. 50, p. 370-396.
 21. McClelland D.C.: Achievement motivation can be learned. Harvard Business Review 1965, no. 43, p. 6-24.
 22. Pinder C.C.: Work motivation in organizational behavior. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1998.
 23. Van Knippenberg D.: Work motivation and performance: A social identity perspective. Applied Psychology: An International Review 2000, no. 49(3), p. 357-371.
 24. Vince R.: Behind and beyond Kolb's learning cycle. Journal of Management Education 1998, no. 22(3), p. 304-319.
 25. Vroom V.: Work and Motivation. John Wiley & Sons, New York 1964.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu