BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drugus Liviu (George Bacovia University, Bacau, Romania)
Title
What Is Management: a Science, a Discipline, an Approach? EMMY as an Postmodern and Transdisciplinary Alternative to Present Management
Czym jest zarządzanie: nauką, dyscypliną czy poglądem? EMMY jako postmodernistyczna i transdyscyplinarna alternatywa dla współczesnego zarządzania
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 1 (9), s. 31-39, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie, Nauka, Postmodernizm
Management, Science, Postmodernism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza delikatny problem znany naukowcom zaangażowanym w nauczanie i/lub badania nad zarządzaniem. Czy Zarządzanie jest wyróżniającą się i "prawdziwą nauką", która powinna być wykładana w szkołach wyższych, czy też jest tylko zestawem umiejętności nabywanych przez doświadczenie, przez samoedukację bądź odpowiednie instrukcje? Lecz, czy też "nauka" sama w sobie jest przejrzystym i ogólnie przyjętym terminem/pojęciem? Jeśli nie istnieje klasyczna "nauka", jak mamy jej nauczać? Począwszy od modernizmu po czasy postmodernistyczne zarządzanie stanowiło duże wyzwanie. Od połowy zeszłego stulecia nauczanie dyscyplinarne często zastępowane było przez transdyscyplinarne podejście. Zarządzanie jest bardzo dobrym obszarem dla zastosowania post-modernistycznych wizji i poglądów. Jednym z nich jest End Means Methodology (EMMY), która proponuje prostszy sposób pozwalający nauczyć się tego, czego zarządzanie dotyczy, umożliwia lepsze zrozumienie powiązań zarządzania z innymi dziedzinami czy podejściami oraz generuje wspólny "zarządczy" język tej dyscypliny, który jest niezwykle potrzebny. Autor zaprasza czytelników do wyrażenia swojej opinii zwrotnej i do nieustannego otwartego dialogu wszystkich zainteresowanych kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

The paper treats a delicate problem for scholars engaged in teaching and/or research management. Is Management a distinctive and "true science" to be taught in universities or it is only a set of skills to be acquired by experience, by self education or by instruction? But, is "science" itself a clear and general accepted term/concept? If there is not a classic "science", how do we teach it? Passing from modern to postmodern times challenged management a lot. Since the mid of the last century disciplinary teaching was often replaced by transdisciplinary approaches. Management is a very good terrain to apply postmodern visions and approaches. One of it is called End Means Methodology (EMMY) and it offers a more simple and easy way to learn what management is about, to better understand the link with many other disciplines and approaches and to generate a common "managerial" language this discipline is lacking a lot. The author invites readers to offer feed-back and to open a permanent dialogue with the author and other interested on this issue. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ben-Ner A., Putterman L.: Economics, Values, and Organizations. Foreworded by Amartya Sen, Cambridge University Press, 1998.
 2. Cojanu V.: The logic of inquiry in social sciences, the case of economics in particular. Social Science Information 2009, vol. 48 (4).
 3. Coyle D.: The Soulful Science. What Economists Really Do and Why It Matters. Princeton University Press, Princeton, Oxford 2007.
 4. Drugus L.: How "scientific" is/(are) "(Social) Science(s)". Economy Transdisciplinarity Cognition 2009, no. 1, Bacau, p. 7-9, www.ugb.ro/etc.
 5. Bontas D., Drugus L.: New Models of the Decision Making Process. Economy Transdisciplinarity Cognition 2009, no. 1, Bacau, p. 10-14, www.ugb.ro/etc.
 6. Delanty G.: Social Science. Philosophical and Methodological Foundations. Open University Press, 2005.
 7. Drugus L.: Ethics - as Management (of Everyday Thinking, Feeling and Acting). A Transdisciplinary Social Semiotics Perspective. Economy Transdisciplinarity Cognition 2008, np. 1, Bacau, p. 217-230, www.ugb.ro/etc.
 8. Drugus L.: Management as an Actional Transdisciplinary Approach of Human Beings. Application to the Management of Education. Economy Transdisciplinarity Cognition 2008, no. 2, Bacau, p. 79- 88, www.ugb.ro/etc.
 9. Ericson R.V., Doyle A.: Uncertain Business. Risk, Insurance, and the Limits of Knowledge. University of Toronto Press, Toronto 2004.
 10. Hammond J.S., Keeny R.L., Raiffa H.: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Life Decisions. Broadway Books, New York 2002.
 11. Horgan J.: The End of Science. Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age. Little, Brown and Company, London 1997.
 12. Kelly J.: Is Scientific Management Possible? A Critical Examination of Glacier's Theory of Organization. Faber and Faber Ltd., London 1968.
 13. Mintzberg H.: The Rise and Fall of Strategic Planning. Prentice Hall Europe, 1994.
 14. Ritto A.C.: Organizacoes caordicas. Modelagem de Organizacaoes Inovadoras. Editora Ciencia Moderna, Rio de Janeiro 2005.
 15. Somerville M.A., Rapport D.J. (eds): Transdisciplinarity: recreating integrated knowledge. EOLSS Publishers Co. Ltd. Oxford, UK 2000.
 16. Stent G.: The Coming of the Golden Age. Natural History Press, Garden City, New York 1969.
 17. Taylor F.W.: The Principles of Scientific Management, 1911.
 18. Wallerstein I.: The uncertainties of knowledge. Temple University Press, Philadelphia PA 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu