BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gumennaia Alexandra (National University "Kyiv-Mohyla Academy")
Title
Social Responsibility of Business in Economic Innovative Development
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w innowacyjnym rozwoju gospodarki
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 1 (9), s. 49-65, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój gospodarczy, Innowacyjność, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Corporate Social Responsibility (CSR), Economic development, Innovative character, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie aktualnego stanu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw działających na Ukrainie oraz jej perspektyw na przyszłość, z uwzględnieniem innowacyjnego rozwoju ukraińskiej gospodarki. Autorka przedstawia potrzebę i konieczność społecznej i prawnej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw w stosunku do obywateli i państwa jako całości. Artykuł prezentuje teoretyczny zarys problematyki z podaniem szerokiej gamy definicji i wyjaśnień czym jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, a także naukowców, którzy zajmują się jej badaniem zarówno na Ukrainie jak i za granicą. W artykule podkreśla się potrzebę innowacyjnego rozwoju ukraińskiej gospodarki. Podaje się także powody, dla których rozwój ten nie może zostać osiągnięty w podobny sposób jak odbywa się to w państwach bardziej rozwiniętych. Autorka sugeruje, że wymagane są zmiany nie tylko w sferze technologii i infrastruktury, choć te także są bardzo ważne, ale musi zaistnieć wiele procesów w sferze kultury, edukacji, komunikacji oraz w sferze socjo-ekonomicznej. W ostatniej części artykułu autorka obrazuje nowoczesne podejście do kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw działających na Ukrainie i podaje liczne przykłady zaangażowania poszczególnych przedsiębiorstw oraz państwa w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to research the existent state of social responsibility of Ukrainian business and its prospects, taking into account the innovative way of development of the Ukrainian economy. The Authoress presents the need and the necessity of social and legal responsibility of companies' operation towards the citizens and the state as a whole. In the paper the theoretical background of the issue was presented with the wide range of definitions and explanations of social responsibility of business as well as the researchers that examine that problem in the Ukraine and abroad. The paper underlines the need of innovative development of Ukrainian economy and submits the reasons for which it can not be reached in the same way as in more developed countries. The Authoress suggests that not only technological and infrastructural changes are needed, although they are very important, but the set of cultural, educational, communication and socio-economic processes must be implemented. In the final chapter of the paper the Authoress depicts a modern approach to social responsibility of business in Ukraine and gives numerous examples of the engagement of particular companies and the state in social responsibility activities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Memorandum about social responsibility of business in Ukraine: Decision of Public union. "Forum socially responsible business of Ukraine", 16 December 2005.
 2. Vorobey V.: Сorporatiоn social responsibility or benefit? Kyiv-Mohyla Business Studio, 2005, no. 10.
 3. Gridzhuk I.A.: Innovative constituent of steady development of economy of regions of. Theory of micro-macroeconomicy: Collection of scientific labours. Academy of municipal management 2008, , vol. 29, Kyiv, p. 239-240.
 4. Matvienko P.: Economica Ukraine - innovative investment model. Horizon-PIB, 2005, vol. 41 (252).
 5. Sadovenko A.P. et al.: Steady development of society. Program of development of United Nations, Kyiv 2007, p. 239.
 6. Sadekov A., Kosova T.: Social'ni aspects of development of corporate management in Ukraine. Economy of Ukraine 2008, no. 11, p. 88-93.
 7. Sandiga O.I.: Innovative potential of social development of. Avtoreferat of receipt of scientific degree of candidate of economic sciences. Kyiv 2004, p. 19.
 8. Starodubskaya M.: Efektivnist' social projects it is needed to measure. New marketing 2006, no. 8, p. 36-42.
 9. Tarasov S.D.: Resources of socialization of regional economy. Avtoreferat of receipt of scientific degree of candidate of economic sciences. Lvov 2005, p. 19.
 10. Friedman M.: The Social Responsibility of of Business of is to increase its of Profit of. New York Times Magazine 1970, 13 September, p. 122-126. http://www.csr-ukraine.org.
 11. http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_library.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu