BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska)
Title
Wybrane aspekty dotyczące wskaźników efektywności procesów w gospodarce elektronicznej
Selected Aspects Concerning Performance Indicators of Processes in the Electronic Economy
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 143-152, bibl.5 poz.
Keyword
Procesy poznawcze, Gospodarka cyfrowa
Cognitive processes, Digital economy
Note
summ., streszcz
Abstract
Artykuł porusza wybrane zagadnienia dotyczące budowy wskaźników efektywności dla procesów biznesowych realizowanych w ramach gospodarki elektronicznej. Omawiane wskaźniki traktowane są jako część modelu procesu biznesowego. Ich celem jest umożliwienie automatycznej analizy skutków realizacji poszczególnych operacji, całych instancji procesów oraz oceny całego modelu pod kątem możliwości jego doskonalenia. Wskaźniki efektywności stanowić będą wbudowane formuły systemów informatycznych i usług webowych oraz powinny odzwierciedlać interesy wszystkich interesariuszy zaangażowanych w realizację modelowanych procesów.(abstrakt autora)

The article focuses on selected issues concerning the construction of performance indicators for the business processes within the electronic economy. These indicators are considered a part of the business process model. Their aim is to enable the automatic analysis of the effects of implementation of individual operations, all instances of processes and evaluation of the overall model at an angle of the possibility of its improvement. Performance indicators will be the embedded formula of IT systems and Web services, and they should reflect the interests of all stakeholders involved in the implementation of modeled processes. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bitkowska A. (2015), Rola mierników efektywności procesów w perspektywie zarzą-dzania wiedzą, "Przegląd Organizacji", nr 8.
  2. Gawin B., Marcinkowski B. (2013), Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Wydawnictwo "Helion". Gliwice.
  3. Strategie i modele gospodarki elektronicznej (2007), red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Weber I. (2009), Semantic Methods to Execution-level Business Process Modeling. Modeling Support Through Process Verification and Service Composition, Sprin-ger-Verlag, Berlin - Heidelberg.
  5. http://searchsoa.techtarget.com/definition/BPEL [dostęp 10.02.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu