BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności)
Title
Zróżnicowane ceny usług doręczeniowych w UE jako bariera rozwoju transgranicznego e-commerce
Diversification Price Delivery Services in the European Union, as a Barrier to the Development of Cross-Border E-Commerce
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 153-164, tab., bibl.12 poz.
Keyword
Usługi pocztowe, Transakcje transgraniczne, Rynek usług pocztowych
Postal services, Cross-border transactions, Postal services market
Note
summ., streszcz
Abstract
W artykule przedstawiono aktualne działania Komisji Europejskiej w zakresie likwidacji barier wzrostu transgranicznego e-commerce, w tym wypadku dotyczą one wysokich opłat za usługi doręczeniowe. W tym kontekście przeprowadzono analizę zróżnicowania cen paczek o masie 2 kg w kategorii ekonomicznej w krajach UE. Przyjęto kryterium geograficzne dla usług świadczonych przez operatorów wyznaczonych.(abstrakt autora)

The article presents the current activities of the European Commission for the elimination of barriers to growth in cross-border e-commerce. In this case, they involve high delivery services prices. In this context the analysis of price differentials of non-priority 2 kg postal parcels in EU countries. Geographical criterion was adopted for the services provided by designated operators.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BEREC-ERGP (2015), Price transparency and regulatory oversight of cross-border parcels delivery, taking into account possible regulatory insights from the electronic communications sector, http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/index_en.htm.
 2. Buko J. (2010), Czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych, [w:] E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58.
 3. Claes A., Vergote W. (2015), Final Report. Econometric study on parcel list prices, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14647.
 4. Dieke A., Hillebrand A., Joyce C., Niederprüm A., Campbell jr. J.I., Polykalas S., Stolar-czyk A., Sylwestrzak M. (2014), Design and development of initiatives to support the growth of e-commerce via better functioning parcel delivery systems in Europe, http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/studies/index_en.htm.
 5. Drab-Kurowska A. (2007), Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej, "Informacja Pocztowa" nr 5.
 6. Dudek T. (2011), Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, http://smp. am.szczecin.pl/Content/1577/Obszary%20zastosowania%20gospodarki%20elektronicznej.pdf?handler=pdf.
 7. Komisja Europejska (2012), Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri= CELEX:52012DC0573&from=PL.
 8. Komisja Europejska (2012a), Zielona księga. Zintegrowany rynek usług dostawy pa-czek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE, http://ec. europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/parcel-delivery/ 121129_green-paper-parcel-delivery_pl.pdf.
 9. Komisja Europejska (2015), A Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE LEX:52015SC0100&from=EN.
 10. Komisja Europejska (2015a), Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52015DC0192 &from=EN.
 11. Komisja Europejska (2015b), Summary of Responses to the European Commission's 2015 Public Consultation on Cross-border Parcel Delivery, http://ec. europa. eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169.
 12. Tapscott D. (2012), Manifest w sprawie e-umiejętności, praca zbiorowa, Bruksela, European Schoolnet, http://eskills4jobs.ec.europa.eu/c/document_library/get_file? uuid=7b6b2f62-1143-4240-8d64-7766a21f4a4d&groupId=2293353.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu