BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bytniewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Hernes Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów
Multi-Agent E-Finance Decision Support System
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 177-186, rys., bibl.10 poz.
Keyword
Finanse
Finance
Note
summ., streszcz
Abstract
Realizacja e-usług we wszystkich obszarach e-finansów wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji przez klientów korzystających z tych usług. Jednakże istniejące systemy wspomagania tego procesu obejmują z reguły tylko jeden z obszarów i są to systemy zamknięte, dostępne jedynie dla wąskiego grona użytkowników. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie otwartego, wieloagentowego systemu wspomagania decyzji z zakresu e-finansów z uwzględnieniem możliwości integracji wiedzy z różnych obszarów. W artykule przedstawiono architekturę opracowanego systemu oraz sposób funkcjonowania wybranych agentów.(abstrakt autora)

E-services providing in all areas of e- finance is related to decision making by the users of these services. However, existing systems of this process supporting include usually just one area and they are closed systems, available only for a narrow range of users. The purpose of this paper is to develop an open, multi-agent decision support system for e-finance including the possibility of integrating knowledge from different areas. The paper presents architecture of the developed system and the functioning of selected agents.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abroud A., Choong Y.V., Muthaiyah S., Fie D., Yong G. (2015), Adopting e-finance: decomposing the technology acceptance model for investors, "Service Busi-ness", No. 9 (1).
  2. Bollinger J. (2001), Bollinger on Bollinger Bands, McGraw-Hill.
  3. Bytniewski A., Hernes M. (2014), Analiza opinii klientów o produkcie dokonywana w kognitywnym zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania, [w:] Systemy Wspo-magania Organizacji, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Katowice: Wydawnictwo Uni-wersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  4. Dandapani K. (2004), Success and failure in web-based financial services, "Commu-nications of the ACM", No. 47 (5).
  5. Franklin S., Patterson F.G. (2006), The LIDA architecture: Adding new modes of learn-ing to an intelligent, autonomous, software agent, [w:] Proceedings of the International Conference on Integrated Design and Process Technology, CA: Society for Design and Process Science, San Diego.
  6. Hu J., Zhong N. (2007), A Multilevel Integration Approach for Developing E-Finance Portals: Challenges and Perspectives, w: Proceedings of the IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI '07), IEEE Com-puter Society, Washington, DC, USA.
  7. JADE Tutorial, http://jade.tilab.com/doc/tutorials/JADEProgramming-Tutorial-for-beginners.pdf [dostęp 15.12.2015].
  8. Lento C. (2008), A Combined Signal Approach to Technical Analysis on the S&P 500, "Journal of Business & Economics Research", No. 6 (8).
  9. Narayanasamy K., Rasiah D., Tan T.M. (2011), The adoption and concerns of e-finance in Malaysia, "Electron. Commerce Res.", No. 11 (4).
  10. PARP, definicja e-finansów, http://www.web.gov.pl/e-finansowanie/76_141.html [dostęp 5.12.2015].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu