BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drab-Kurowska Anna (University of Szczecin)
Title
Shaping Competition Policy in Postal Market - Evaluation of Using Tools on the Example of Poland and Denmark
Kształtowanie polityki konkurencji w obszarze rynku pocztowego - ocena wykorzystania narzędzi na przykładzie Polski i Danii
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 197-204, tab., bibl.8 poz.
Keyword
Narzędzia polityki gospodarczej, Polityka konkurencji, Rynek usług pocztowych
Economic policy instruments, Competition policy, Postal services market
Note
summ., streszcz
Country
Polska, Dania
Poland, Denmark
Abstract
W artykule zaprezentowano analizę rynku pocztowego na przykładzie Polski i Danii. W szczególności przedstawiono ocenę rozwoju konkurencji na tych rynkach. Wskazano na takie czynniki jak: poziom niezależności regulatorów rynku pocztowego, obszar usług powszechnych oraz poziom dostępności do infrastruktury przez operatorów alternatywnych.(abstrakt autora)

The article presents an analysis of the postal market on the example of Polish and Danish. In particular, we present an assessment of the development of competition in these markets. They pointed to factors such as the level of independence of the regulators of the postal market, the area of universal service and availability of the infrastructure by alternative operators.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budziewicz-Guźlecka, A. (2012). Management of Changes in Enterprises as a Form of Adaptation to E-Economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 8, 199-207.
  2. Chorób, R. (2013). Instytucjonalne determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (104 Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1), 169-177.
  3. Czaplewski, M. (2011). Behaviors of the Polish Post before the full postal market lib-eralization, in: materiały konferencji IPoCC "International Postal and e-Communication Conference", Institut Jana Pernera o.p.s., Pardubice 2012.
  4. Kotylak, S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług (Social control administration in the context of the development of the information socjety. Scientific Papers of the University of Szczecin, Economic Problems Services), nr 35, cz. 2: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju (Markets transmission and processing of information - current state and development prospects), 121-135.
  5. Kubiak, K.; Badzińska, E. (2013). Zastosowanie technologii informatycznych w kontekście rozwoju wiedzy w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 1 (The use of information technology in the context of the development of knowledge in the organization. Scientific Papers of the University of Szczecin, Eco-nomic Problems of the Services, No. 104: European area of electronic communication, Vol. 1), 341-348.
  6. Main Developments in the Postal Sector (2010-2013) Country Reports, WIK Consult, Bad Hoonef 2013.
  7. Między obowiązkiem a korzyścią biznesową - udostępnianie infrastruktury pocztowej (sieci pocztowej) przez operatora wyznaczonego. Przegląd rozwiązań europejskich (Between obligation and business profit - providing access to postal infrastructure [postal network] by designated operators. European solutions), Polish Postal Institute, October 2015, 21.
  8. Nagaj, R. (2013). An Economic Regulation Method and the Development of End-User Electricity Prices. Actual Problems of Economics, No. 1 (Vol. 2), p. 90-99.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu