BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dydkowski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kos Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat
Transformations in the Ticket Distribution Network for Public Urban Transport in the Processes of Electronic Payment Systems Implementation
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 205-216, tab., bibl.12 poz.
Keyword
Transport miejski, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Elektroniczne kanały dystrybucji, Elektroniczne płatności
City transport, Electronic payment instruments, Electronic distribution channels, Electronic payments
Note
summ., streszcz
Abstract
W wielu miastach w Polsce i na świecie coraz powszechniej wdrażane są systemy elektronicznego poboru opłat za usługi transportu zbiorowego. Dotyczą one nie tylko płatności za lokalny transport zbiorowy, ale również transport zbiorowy o zasięgu regionalnym, jak i coraz częściej płatności za inne usługi miejskie świadczone przez sektor publiczny. Na przykładzie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), realizowanego w centralnej części województwa śląskiego przez gminy tworzące Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), podjęto próbę przedstawienia przekształcenia obecnego systemu sprzedaży i dystrybucji biletów papierowych w system elektronicznego poboru opłat opartego na elektronicznej karcie ŚKUP.(abstrakt autora)

In many cities in Poland and worldwide, systems of electronic collection of fares for the use of public urban transport are implemented ever more widely. Using the example of the Silesian Public Services Card project, implemented in the central part of the Province of Silesia, by municipalities that form the Municipal Transport Union of the Upper Silesian Industrial District an attempt has been made to present the process of transformation of existing system of paper tickets sale and distribution to the system of electronic fare collection based on the electronic ŚKUP card.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dydkowski G., Tomanek R. (1995), Metody integracji taryfowej w komunikacji miejskiej, Katowice: Wydawnictwo UZP Mysłowice.
 2. Kos B. (2013), Rozwój e-administracji w lokalnym i regionalnym transporcie zbiorowym na przykładzie Śląskiej Karty Usług Publicznych, [w:] Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekono-miczne Problemy Usług nr 105, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 3. Lubieniecka-Kocoń K., Kos B., Kosobucki Ł., Urbanek A. (2013), Modern tools of passenger public transport integration, [w:] Communication in Computer and Informa-tion Science 395, ed. J. Mikulski, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag.
 4. Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych, www.kartaskup.pl (15.12.2015).
 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz wykonywania innych czynności z tym związanych, www.bip.kzkgop.pl [dostęp 15.12.2015].
 6. Sprzedaż i dystrybucja biletów w KZK GOP 2014, Materiał analityczny KZK GOP, Katowice.
 7. Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, www.kzkgop.com.pl [dostęp 15.12.2015].
 8. Umowa na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu "Śląska Karta Usług Publicz-nych" zawarta w dniu 9 stycznia 2012 roku pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP a ASSECO Poland S.A. i BRE Bank S.A., Załącznik nr 1.II.
 9. Urbanek A. (2015), Risk sharing in the paper ticket distribution system on the example of Municipal Transport Union of the Upper Silesian Industrial District in Katowice, "Transport Problems", Vol. 10, Issue 1.
 10. Wzory umów na sprzedaż biletów miejskiego transportu zbiorowego prowadzoną przez KZK GOP, Materiały udostępnione przez KZK GOP.
 11. www.kartaskup.pl [dostęp 15.12.2015].
 12. www.kzkgop.com.pl [dostęp 15.12.2015].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu