BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Title
Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej
Locating the Knowledge Resources in an Environment for the Purpose of Virtual Organization Creation
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 217-226, rys., tab., bibl.7 poz.
Keyword
Wiedza, Wiedza w organizacji, Przedsiębiorstwo wirtualne
Knowledge, Knowledge in organization, Virtual enterprise
Note
summ., streszcz
Abstract
W artykule scharakteryzowano proces lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej. Na wstępie przybliżono proces kreowania organizacji wirtualnej. Następnie omówiono istotę procesu lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej. W końcowej części artykułu omówiono narzędzie wspomagające proces lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej.(abstrakt autora)

The article describes the process of locating knowledge in virtual organization. In the introduction the process of creating virtual organization was presented. It was then discussed the notion of the process of locating knowledge in virtual organization. In the final part of the paper a tool supporting the process of locating knowledge in virtual organization was discussed.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budziewicz-Guźlecka A. (2014), Rozwój kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, [w: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, Zeszyty Naukowe nr 840, Ekonomiczne Problemy Usług nr 114, WNUS, Szczecin.
  2. Chluski A., Dziembek D. (2012), Pozyskiwanie wiedzy w organizacji wirtualnej, [w:] Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji, red. D. Jelonek, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
  3. Czaplewski, M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Kuczera K. (2014), Konceptualizacja konstruktu organizacji wirtualnej na potrzeby badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
  5. Mikuła B. (2006), Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, "E-mentor", nr 5 (17).
  6. Probst G., Raub S., Romhard K. (2004), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/ 10.18276/epu.2016.122-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu