BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żebrucki Zbigniew (Politechnika Śląska)
Title
Organizacyjne i kooperacyjne formy partnerstwa logistycznego
Organizational and Co-operational Forms of Logistic Partnership
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 2 (10), s. 141-156, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Partnerstwo logistyczne, Współpraca przedsiębiorstw
Logistics partnership, Enterprises cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania form partnerstwa logistycznego z uwzględnieniem ich organizacyjnych i kooperacyjnych aspektów. Analiza strukturalna jest podstawą do określenia organizacyjnych form partnerstwa logistycznego. Natomiast grupowanie form na podstawie stadia procesu tworzenia wartości dodanej oraz identyfikacji silnych i słabych obszarów współpracy pozwala na wskazanie kooperacyjnych aspektów form partnerstwa logistycznego. Uzupełnieniem artykułu są ogólne wnioski, wypływające z badań praktycznych, dotyczących oceny tych form w wybranych polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to indentify forms of logistic partnership, taking into consideration its organizational and co-operational aspects. The structural analysis is the basis for assessment of organizational forms of logistic partnership, whereas classification of forms on the basis of stages in the creation of added value, as well as identification of strong and weak areas of co-operation, allow to define cooperational aspects of the logistic partnership forms. General conclusions resulting from the practical research on the assessment of such forms in chosen Polish enterprises add supplementary material to the article. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson J.C., Narus J.A.: A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships. Journal of Marketing, No. 54, 1990.
 2. Ellram L.M.: A Managerial Guideline for the Development and Implementation of Purchasing Partnerships. International Journal of Purchasing and Materials Management, No. 3, 1995.
 3. Kaczmarek B.: Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 4. Krejner -Nowecka A.: Jakość partnerstwa a sukces outsourcing'u w przedsiębiorstwie, [w:] Romanowska M., Trocki M. (red.): Przedsiębiorstwo partnerskie. Difin, Warszawa 2002.
 5. LaLonde B.J., Cooper M.C.: Partnerships in Providing Customer Service: A Third-party Perspective. Oak Brook, IL: Council of Logistics Management, 1989.
 6. Lambert D.M., Emmelhainz M.A. i Gardner J.T.: Building Successful Logistics Partnerships. Journal of Business Logistics, Vol. 20, No. 1, 1999.
 7. Landeros R., Monczka R.M.: Cooperative Buyer/Seller Relationships and Firm's Competitive Posture. Journal of Purchasing and Material Management, Vol. 25, No. 3, 1989.
 8. Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 9. Matwiejczuk R.: Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 10. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1999.
 11. Słoniec J.: Efekt organizacyjny w harmonogramowaniu produkcji. Zarządzanie przedsiębiorstwem, nr 1, 2003.
 12. Sulejewicz A.: Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 13. Szymczak M.: Partnerstwo logistyczne w sieciach, [w:] Ciesielski M. (red.): Sieci logistyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 14. Żebrucki Z.: Organizacyjne i kooperacyjne formy partnerstwa logistycznego między przedsiębiorstwami. Rozprawa doktorska, Zabrze 2009.
 15. Żebrucki Z.: Wybrane aspekty partnerstwa logistycznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 23, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 16. Żebrucki Z.: Ocena efektywności partnerstwa logistycznego, [w:] Kisperska-Moroń D. (red.): Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach młodych twórców. Wydawnictwo Akademia Ekonomicznej, Katowice 2007.
 17. Żebrucki Z.: Determinanty rozwoju partnerstwa logistycznego w Polsce, [w:] Bendkowski J. (red.): Wybrane elementy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu