BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołodnik-Janczura Grażyna (Politechnika Wrocławska)
Title
Priorytet wymagań w projektach Agile
Priority of Requirements in Agile
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 259-268, rys., tab., bibl.7 poz.
Keyword
Cele strategiczne, Klient
Strategic goals, Customer
Note
summ., streszcz
Abstract
W podejściu Agile problemy pierwszeństwa wymagań odgrywają kluczową rolę na drodze do uzyskania satysfakcji klienta i sukcesu projektu. Przyjmując za jej początek pierwszeństwo celów organizacji, zwrócono uwagę na istniejące relacje hierarchiczne między priorytetami na różnych poziomach, adekwatnie do relacji między celami i priorytetami. Ze względu na istnienie kilku istotnych czynników ustalania priorytetów, a także podstawowe zasady Agile, przedstawiono dwie metody adekwatne do tego środowiska. Na przykładzie podzbioru wymagań zaprezentowano sposób użycia metody Wiegersa.(abstrakt autora)

The issues of priority requirements in Agile play a key role on the road to obtain customer satisfaction and success of the project. Beginning from the priority of the organization objectives, pay attention to existing hierarchical relationships between the different levels of priorities, adequate to the relationship between objectives and priorities. Due to the existence of several relevant factors for determining the priorities, as well as the basic principles of Agile, shows the two methods appropriate for this environment. For example, a subset of the requirements to learn how to use the Wiegers method.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cohn M. (2006), Agile Estimating and Planning, Addison-Wesley, Michigan 2006.
  2. Cohen L. (1995), Quality Function Deployment, Addison-Wesley Pub. Comp., USA.
  3. Hołodnik-Janczura G. (2014), Zasady lean wsparciem zwinnego zarządzania projektami informatycznymi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
  4. Hołodnik-Janczura G. (2015), Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile, Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Usług, Uniwersytet Szczeciński 2015, nr 117.
  5. Wiegers K.E. (1999), First Thing First: Prioritizing Requirements, "Software Develop-ment", September 1999.
  6. http://agilemanifesto.org.
  7. http://twitter.com/scottwambler.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu