BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odnośnie modeli biznesu - wnioski z badań
Identification of Company Decision-Makers' Preferences for the Dimensions of Busi-Ness Models with AHP Method - Empirical Findings
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 299-308, rys., bibl.20 poz.
Keyword
Organizacja, Wirtualizacja gospodarki
Organisation, Virtualization of the economy
Note
summ., streszcz
Abstract
W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań empirycznych dotyczących preferencji decydentów firm odnośnie wymiarów modeli biznesu postrzeganych przez pryzmat koncepcji organizacji wirtualnej. W badaniach wykorzystano metodę AHP. (abstrakt autora)

The paper shows preliminary results of the survey on company decision-makers' preferences for the dimensions of business models seen from the perspective of (the concept of) virtual organization. The AHP method was used in the work. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budziewicz-Guźlecka A. (2013), Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsię-biorstw, Zeszyty Naukowe US nr 762.
 2. Chorób R., Chorób E. (2015). Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 44 (4/2015), Część 1. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, Zeszyty Naukowe US nr 595, s. 491-499.
 4. Davenport T., Leibold M., Voelpel S. (2012), Strategic Management in the Innovation Economy, cyt. za: Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Duczkowska-Piasecka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 5. Dziembek D. (2009), Atrybuty organizacji wirtualnej, [w:] Multimedia w biznesie i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Warszawa: Difin.
 6. Fabisiak L., Ziemba P. (2011), Wybrane metody analizy wielokryterialnej w ocenie użyteczności serwisów internetowych, "Studia Informatica", nr 28, s. 21-33.
 7. Gospodarowicz A. (red.) (1997), Metody analizy i oceny pakietów programowych, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 8. Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej, Zeszy-ty Naukowe US nr 763, s. 715-728.
 9. Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa: PWN.
 10. Kuczera K. (2015a), Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu, Zeszyty Naukowe US nr 852, Szczecin, s. 193-201.
 11. Kuczera K. (2015b), Metoda AHP w identyfikacji preferencji decydentów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 3, s. 34-45.
 12. Mastalerz M.W. (2015), Procedura wyboru alternatywy informatyzacji przedsiębiorstwa oparta na metodzie AHP, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie organizacją, nr 296, red. L. Kiełtyka, R. Niedbał, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 51-66.
 13. Miller G. (1956), The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, "The Psychological Review", vol. 63, s. 81-97.
 14. Mowshowitz A. (1986), Social Dimensions of Office Automation, "Advances in Com-puters", Vol. 25.
 15. Nogalski B. (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 34-44.
 16. Saaty T., Ozdemir M. (2003), Why the magic number seven plus or minus two, Mathe-matical and Computer Modelling, "An International Journal", vol. 38, Issue 3-4, s. 233-244.
 17. Shiffrin R., Nosofsky R. (1994), Seven plus or minus two: A commentary on capacity limitations, "Psychological Review", vol. 101, no. 2, s. 357-361.
 18. Swacha J., Muszyńska K. (2011), Python and C#: a comparative analysis from stu-dents' perspective, Annales UMCS, Informatica, vol. 11, no. 1, s. 89-101.
 19. Wawrzyniak A. (2013), Ocena i wybór oprogramowania do symulacji wieloagentowej z zastosowaniem metody AHP, Zeszyty Naukowe US nr 781, s. 167-186.
 20. Williamson O. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization, University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, http://ssrn.com/abstract=1496220 [dostęp 11.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu