BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulińska Ewa (Politechnika Opolska)
Title
Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych - wyniki badań
Information Systems in Functional Troubleshooting of Enterprises Transport-Forwarding - Research Results
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 309-318, rys., tab., bibl.10 poz.
Keyword
Spedycja, Infrastruktura systemów informatycznych, Transport, Usługi logistyczne
Freight forwarding, IT systems infrastructure, Transport, Logistic services
Note
summ., streszcz
Abstract
Podniesienie jakości usług w branży transportowo-spedycyjnej związane jest w dużej mierze ze stosowaniem nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, odpowiedniego dostosowania do nich narzędzi w postaci systemów informatycznych oraz zapewnienia rzetelnej informacji klientom na każdym etapie wykonywania usług. Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie stanowią niebagatelne wsparcie w usprawnieniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, wspomagają przepływ informacji, ograniczają możliwości wystąpienia błędów, a także skracają czas wykonywania operacji i odciążają człowieka dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności, co w rezultacie przekłada się na jakość świadczonych usług. W publikacji omówiono role i znaczenie systemów informatycznych w świadczeniu usług logistycznych oraz na podstawie badań przedstawiono najczęściej stosowane przez przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne systemy informatyczne z uwzględnieniem problemów funkcjonalnych występujących w branży. Celem artykułu jest analiza wpływu systemów informatycznych na niwelowanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw branży transportowo-spedycyjnej.(abstrakt autora)

Improving the quality of services in the transport-forwarding is associated largely with the use of modern methods of management, necessary adaptations to these tools in the form of systems and to provide reliable information to customers at every stage of execution services. Modern systems management support are a considerable assist in streamlining processes in the enterprise, enhance information flow, reduce the possibility of error and reduce the operation time and relieve human by automating repetitive tasks, which in turn translates into the quality of services provided. The publication discusses the role and importance of information systems in logistics services and on the basis of the most frequently used by enterprises freight forwarding information systems, taking into account functional problems occurring in the industry. This article aims to analyze the impact of information systems on eliminating functional problems enterprises in the transport and shipping.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczewski P. (2003), Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, s. 5, 8, 25, 47.
  2. Kulińska E., Rut J. (2014), System interLAN SPEED jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, Logistyka-nauka nr 4, s. 2059-2068.
  3. Majewski J. (2002), Informatyka dla logistyki, Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań, s. 17-18, 51-53.
  4. Nowoczesne technologie w logistyce, red. J. Długosz, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2009, s. 9, 19, 33, 57, 75.
  5. Rut J., Kulińska E. (2012), System informatyczny a funkcjonalność logistyczna - studium przypadku, "Logistyka", nr 5, s. 46-50.
  6. Szarata A. (2016), Systemy informatyczne a rozwój wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, praca dyplomowa inżynierska, Opole.
  7. Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (2010), Informatyka gospodarcza, t. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 434, 480-481.
  8. http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/pozostale-zagadnienia/item/6417-logistyka-uslug-zarys-obszarow-wspoldzialania [dostęp 12.12.2015].
  9. http://activeo.pl/#news [dostęp 20.12.2015].
  10. http://tachospeed.pl/pliki/Instrukcja_obslugi_programu_Tachospeed.pdf [dostęp 20.12.2015].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu