BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lemańska-Majdzik Anna (Politechnika Częstochowska), Smoląg Klaudia (Politechnika Częstochowska)
Title
Zakupy online - wybrane aspekty związane z decyzjami klientów
Online Shopping - Selected Aspects Connected with Customers' Decisions
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 319-328, tab., bibl.16 poz.
Keyword
Klient, Decyzje konsumenckie, Zakupy online, Technologia
Customer, Consumer decision, Online shopping, Technology
Note
summ., streszcz
Abstract
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a w szczególności rozwój Internetu, wpłynął znacząco na funkcjonowanie i prowadzenie działalności wielu organizacji. Od lat obserwowany jest rozwój handlu elektronicznego, w którym występują różne formy relacji między dostawcami a klientami. Kreowanie nowych form współpracy i realizowanie działań gospodarczych, społecznych i ekonomicznych wpływa na zachowanie klientów oraz determinuje ich postępowanie. Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie wybranych aspektów związanych z dokonywaniem zakupu towarów i usług online. Zaprezentowano wyniki badań autorskich związanych z podejmowaniem decyzji o zakupie towarów i usług online.(abstrakt autora)

The development of information and communications technologies, in particular the development of the Internet, has had a significant impact on the functioning and business activity of numerous organisations. For many years, we have been observing development of e-commerce, where various forms of relationships between suppliers and customers occur. Creation of new forms of cooperation and implementation of business, social and economic activities have an impact on customer behaviour and determine their conduct. The aim of this paper is to characterise selected aspects connected with purchasing goods and services online. It presents results of the author's studies connected with making decisions about the purchase of goods and services online.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akar E., Nasir V.A. (2015), A review of literature on consumers' online purchase inten-tions, "Journal of Customer Behaviour", 14 (3), s. 215-233.
 2. Bolar K., Shaw B. (2015), End-user Acceptance of Online Shopping Sites in India, "Journal Of Internet Banking & Commerce", 20 (2), s. 1-7.
 3. Farag S., Schwanen T., Dijst M., Faber, J. (2007), Shopping online and/or in-store? A structural equation model of the relationships between e-shopping and in-store shop-ping, "Transportation Research Part A", 41 (2), s. 125-141.
 4. Hansen T. (2008), Consumer values, the theory of planned behaviour and online gro-cery shopping, "International Journal of Consumer Studies", 32 (2), s. 128-137.
 5. İlhan B., İşçioğlu T. (2015), Effect of women's labor market status on online grocery shopping, the case of Turkey, "Eurasian Business Review", 5 (2), s. 371-396.
 6. Kompleksowa obsługa klienta (2014), PARP, Warszawa, s. 7, http://www. parp.gov.pl/files/74/517/20351.pdf [dostęp 20.11.2015].
 7. Kulej-Dudek E. (2012), Rola informacji, wiedzy oraz technologii informacyjnej w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, [w:] Przedsiębiorczość - szanse i wyzwania, red. H. Kościelniak, s. 94-111, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 8. Kulej-Dudek E., Smoląg K. (2015), Rola mediów społecznościowych w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami, red. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, s. 265-277, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 9. Lemańska-Majdzik A., Okręglicka M., Gorzeń-Mitka I. (2015), The Determinants of the Client's Choices of Companies Providing Services on the Real Estate Market. MEKON 2015. The CD of Participants' Reviewed Papers from 17th International Con-ference MEKON 2015. February, Ostrava. VSB-TUO, Faculty of Economics, s. 661-669.
 10. Muruganantham G., Bhakat R.S., Priyadharshini K. (2013), Effect of inflation on Indi-an consumer's purchase intention. Proceedings of the 11th Eurasia Business and Eco-nomics Society Conference (EBES), 12-14 September, Ekaterinburg, s. 166-180.
 11. Racolta-Paina N., Luca T. (2010), Several Considerations Regarding the Online Consumer in the 21st Century - A Theoretical Approach, "Management & Marketing", 5 (2), s. 85-100.
 12. Rudnicki L. (2000), Zachowania konsumentów na rynku, Warszawa: PWE.
 13. Rybowska A. (2010), Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej W Gdyni, nr 65, s. 23-29.
 14. Sipa M. (2013), Preferencje nabywców nieruchomości mieszkaniowych a inwestycje na rynku nieruchomości, [w:] Działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości, red. O. Ławińska, M. Sitek, s. 72-84, Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 15. Taranko T., (2011), Decyzje związane z produktem i marką, [w:] Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, s. 115, Warszawa: PWE.
 16. Ziółkowska B. (2013). Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu