BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności), Sylwestrzak Marek (Uniwersytet Warszawski)
Title
Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe - nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług
Legal and Social Aspects of E-Commerce Development Services, Supported By Deliv-Ery Services - a New EU Initiatives on the Single Services Market
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 379-390, bibl.17 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Prawa konsumenta
e-commerce, Consumer law
Note
summ., streszcz
Abstract
W artykule przedstawiono przegląd nowych inicjatyw Komisji Europejskiej w zakresie wzmocnienia wzrostu e-commerce z uwzględnieniem sprawniejszego wykorzystania usług transgranicznego doręczania paczek na terenie UE. Wskazano też bariery w dokonywaniu zakupów drogą elektroniczną przez potencjalnych klientów sklepów internetowych zlokalizowanych na terenie innych krajów UE. Zaakcentowano również zmiany w otoczeniu prawnym, w szczególności regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość, czyli usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu, w kontekście obo-wiązku informacyjnego i możliwości zwrotu towarów nabywanych tą drogą. (abstrakt autora)

The article presents an overview of the new initiatives of the European Commission according to support the growth of e-commerce with regard to efficient use of the cross-border parcel delivery services in EU. There are highlighted changes in the legal environment, in particular regulations concerning distance contracts or services using the Internet in the context of an information obligation and the possibility of the return of goods purchased in this way.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cellary W. (2009), Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: biznesowe, administracyjne, społeczne, [w:] GOW - wyzwanie dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, s. 23-47, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 2. Cellary W. (2012), Elektroniczny biznes - mariaż ekonomii i informatyki, [w:] Homo informaticus, czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie, red. M. Sysło, s. 147-163, Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
 3. Chodak G., Latus Ł., Prałat E. (2010), Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską - wyniki badań, "MPRA Paper" No. 34702.
 4. Consumer Focus (2013), Consumer Focus response to the European Commission's Green Paper consultation on an integrated parcel delivery market for the growth of e-commerce in the EU, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/ 2012/parcels-delivery/docs/contributions/individuals-and-others/consumer-focus_en.pdf.
 5. Drab-Kurowska A. (2007), Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej, "Informacja Pocztowa", (5).
 6. Komisja Europejska (2012), Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:52012DC0573&from=PL.
 7. Komisja Europejska (2012a), Europejski program na rzecz konsumentów - Zwiększa-nie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego, http://ec.europa.eu/ consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_pl.pdf.
 8. Komisja Europejska (2012b), Zielona księga. Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE, http://ec.europa.eu/ internal_market/consultations/docs/2012/parcel-delivery/121129_green-paper-parcel-delivery_pl.pdf
 9. Kuźniar-Żyłka K. (2013), Badania naukowe a rozwój infrastruktury informacyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 145, 67-75.
 10. Łapuńska I., Sawicki P. (2014), Determinanty rozwoju działalności przedsiębiorstwa w sferze e-biznes, [w:] Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki, red. M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek, s. 67-84, Opole: Instytut Trwałe-go Rozwoju.
 11. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Społeczeństwa Informacyjnego (2010), Europejska Agenda Cyfrowa: program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej w latach 2010-2015. Wprowadzenie i główne dokumenty, wyd. II, http://ip.mac.gov.pl/download/56/11863/ EuropejskaAgendaCyfrowa-wprowadzenieidokumenty-wyd2-FINAL.pdf.
 12. Nojszewski, D. (2004), Biznes elektroniczny - czyli jaki?, "E-mentor", 1 (3), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/3/id/35.
 13. Rucińska D. (2001), Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Talar S., Kos-Łabędowicz J. (2015), Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 184, 134-152.
 15. Think Paga Akademia Analiz i Mediów (2015), E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego rozwoju i stać się dominującym graczem, http://paga. org.pl/upload/source/Think_Paga/RAPORTY/RAPORT_eCommerce_Think_Paga_FINAL.pdf.
 16. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014 poz. 827).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu