BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczkorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Jurczyk-Bunkowska Magdalena (Politechnika Opolska)
Title
Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT - założenia modelu
Assessment of Innovative Potential of Organisation in an Implementation of it Solu-Tions - Assumptions of the Model
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 391-400, rys., bibl.15 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Innowacje, Projekty innowacyjne
EU funds, Innovations, Innovative Projects
Note
summ., streszcz
Abstract
W artykule omówiono problematykę oceny potencjału innowacyjnego organizacji. Wiąże się ona z diagnozą zdolności organizacji do właściwego przeprowadzenia procesu innowacji o określonym poziomie złożoności. Ma ona gwarantować właściwy wybór nowatorskiego rozwiązania IT nie tylko pod kątem potrzeb organizacji, ale także ze względu na możliwość wdrożenia i przyswojenia systemu przez daną organizację. Zagadnienie zostało poruszone z punktu widzenia kryteriów oceny wniosków o finansowanie z Funduszy Europejskich w programach wspierających innowacyjne rozwiązania informatyczne. Zaproponowane wzbogacenie tej oceny ma prowadzić do poprawy alokacji środków finansowych. Scharakteryzowano różne podejścia do innowacyjności oraz zasady oceny projektów IT w wybranych programach. Podkreślono znaczenie w zasadach oceniania wniosków, obok założeń samych projektów, także potencjału innowacyjnego wnioskodawcy. Zaproponowano wstępny projekt modelu oceny dojrzałości innowacyjnej organizacji w zakresie zdolności realizacji innowacyjnych projektów informatycznych i późniejszego przyswojenia ich produktów.(abstrakt autora)

The article discusses the assessment of an innovative potential of an organization. The issue was described from the point of view of applications assessment of programs financed from public funds. The evaluation aims to improve the allocation of financial resources. The article presents different approaches to innovation and the principles of the evaluation of IT projects in chosen programs. The authors propose an initial model for assessing the maturity of innovation in organizations. It is based on the ability to implement innovative projects and their products. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abernathy W., Utterback J. (1978), Patterns of industrial innovation, "Technology Review", No. 80/7, s. 40-47.
 2. Berg Consulting (2013), Raport The Innovation Maturity Model - The strategic and capability building steps for creating an innovative organisation.
 3. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Essmann H., du Preez N. (2009), An Innovation Capability Maturity Model - Devel-opment and initial application, World Academy of Science, "Engineering and Tech-nology", 53, s. 435-446.
 5. Estrin J. (2009), Closing the innovation gap, New York: McGraw-Hill.
 6. Fagerberg J. (2006), Innovation: A Guide to the Literature, [w:] The Oxford Handbook of Innovation, red. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford: Oxford University Press.
 7. Garcia R., Calantone R. (2002), A Critical Look at the Technological Innovation Ty-pology and Innovativeness Terminology: A Literature Review, "The Journal of Product Innovation Management", No. 19, s. 110-132.
 8. Gartner (2011), Raport A Maturity Model for Innovation Management.
 9. Koberg C., Detienne D., Heppard K. (2003), An Empirical Test of Environmental, Organizational, and Process Factors Affecting Incremental and Radical Innovation, "Journal of High Technology Management Research", No. 14/1, s. 21-45.
 10. KPMG (2014), Raport Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce.
 11. OECD (2005), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, wydanie trzecie, Komisja Europejska.
 12. Schumpeter J. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard: Harvard University Press.
 13. http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/ (2016).
 14. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (2016).
 15. http://www.poig.2007-2013.gov.pl (2016).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu