BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawrycka Małgorzata (Politechnika Gdańska)
Title
Deregulacja polskiego rynku pracy
Deregulation Polish Labour Market
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 18-29, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Rynek pracy, Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia, Zatrudnienie
Labour market, Flexible employment, Employment forms, Employment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Historycznie ukształtowana regulacja rynku pracy związana jest z jego infrastrukturą organizacyjno-prawną, tzn. przepisami dotyczącymi płac, czasu pracy i ochrony stosunku pracy. W opinii zwolenników deregulacji utrudnia ona elastyczne dostosowywanie się do rozmiarów zatrudnienia w zależności od zaistniałej sytuacji gospodarczej, powodując wzrost bezrobocia strukturalnego i wzrost kosztów pracy. Deregulacja rynku pracy związana jest z rozluźnieniem istniejących ograniczeń ustawowych norm w zakresie stosunków pracy, czasu pracy, płac, realizowaną polityką zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, w jaki sposób deregulacja polskiego rynku pracy po roku 2004 wpłynęła na zmiany w poziomie i formach zatrudnienia w gospodarce narodowej.(abstrakt oryginalny)

Historically shaped labour market regulation is determined by its administrative and legal infrastructure - regulations on wages, working time and protection of employment. Supporters of labour market deregulation, however, consider this structure to hinder market's elastic adjustment to the level of employment in the prevailing economic situation, causing structural unemployment and labour costs to increase. Labour market deregulation involves loosening of the existing statutory standards for the course of employment, working time, wages and employment policy. In light of these developments, this study aims to investigate the effect of Polish labour market deregulation after 2004 on the level and form of employment in the national economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska S. (2003), Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza [w:] K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 2. Frieske K.W. (red.) (2003), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 3. Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013 (2005), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 4. Kryńska E. (2003), Deregulacja a segmentacja rynku pracy [w:] K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 5. Kwiatkowski E. (2003), Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki [w:] K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 6. Matey-Tyrowicz M. (2003), Nietypowe formy zatrudnienia - dyrektywy i praktyka UE [w:] K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 26 lipca 2002 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. nr 153, poz. 1146.
 9. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. nr 213, poz. 2081.
 10. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz.U. nr 166, poz. 1608.
 11. Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Dz.U. nr 90, poz. 844.
 12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. nr 181, poz. 1288.
 13. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy Dz.U. nr 223, poz. 1460.
 14. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. nr 237, poz. 1154 oraz Dz.U. nr 237, poz. 1654.
 15. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. nr 36, poz. 181.
 16. Ustawa z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2013, poz. 896.
 17. Ustawa z dnia 17 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks pracy Dz.U. 2014, poz. 1502.
 18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2015, poz. 1220.
 19. Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 20. Wratny J. (2003), Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy [w:] K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 21. Zieliński M. (2008), Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 22. [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database (dostęp: 17.07.2016).
 23. [www 2] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001385 (dostęp: 29.12.2016).
 24. [www 3] http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1456/1 (dostęp: 29.12.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu