BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej
Efficient Internal and External Communication Effective Determinants of Functioning and Development of Cluster Structures
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 29-38, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Innowacje, Klastry, Ekspansja międzynarodowa
Innovations, Business cluster, International expansion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wpływającej na funkcjonowanie innowacyjnych powiązań integracyjnych. Sprawna komunikacja warunkuje nie tylko efektywne funkcjonowanie, ale również dynamiczną ekspansję inicjatyw klastrowych. Należy podkreślić, że prawidłowo funkcjonujące struktury klastrowe wpływają nie tylko na konkurencyjność regionu, ale również na rozwój gospodarki lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.(abstrakt autora)

The main objective of this study is to show the importance of internal and external communications affecting the functioning of the innovative integration links. Good communication determines not only sustainable, but also dynamic expansion of cluster initiatives. It should be emphasized that a properly functioning cluster structures affect not only the competitiveness of the region, but also for local economic development, regional and international.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budziewicz-Guźlecka A. (2009), Rola informacji w internetowej komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej nr 42, s. 505, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Casmir F.L. (1996), Komunikacja ludzka w perspektywie wielokulturowej, w: Komunikacja międzykulturowa - zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, L. Koprowicz, A. Tyszka, s. 17-18, Warszawa: Instytut Kultury.
 3. Chorób R., Chorób E. (2015), Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 44 (4/2015), część 1, s. 47-49, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, s. 491-499, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Doińska M. (2012), Wpływ klastrów na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, w: Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój, red. J. Buko, M. Frankowska, s. 65, Zeszyty Naukowe nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług nr 94, Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Fura B., Surmacz T. (2014), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach jako narzędzie służące budowie zielonych łańcuchów dostaw, "Logistyka", nr 6.
 7. Haduk G. (2015), Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów, "Logistyka", nr 2, s. 1479-1486.
 8. Koszarek M. (2011), Strategia klastra - czy jest niezbędna do rozwoju?, w: Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, s. 9-10, Warszawa: PARP.
 9. Kotylak S., (2013), Przemysł kreatywny jako element marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 775, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 30, s. 85-98, Szczecin.
 10. Kuczera K. (2012), Przesłanki i kierunek zmian komunikacji pomiędzy firmą i klientami w kontekście ewolucji postaw oraz rozwoju cyfrowych narzędzi komunikacyjnych, "Management and Business Administration" nr 2, s. 92.
 11. Makowiec M. (2012), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, w: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, red. B. Mikuła, s. 91, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 12. Makowiec M., Matusiński W. (2009), Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji, w: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, red. A. Potocki, s. 473, Warszawa: Difin
 13. Małachowska M. (2012), Komunikowanie w klastrze - wykorzystanie public relations jako instrumentu zarządzania organizacją klastrową, w: Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój, red. J. Buko, M. Frankowska, Zeszyty Naukowe nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług nr 94, s. 195, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Meier zu Köcker G., Garnatz L. (2012), Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą, s. 17, Warszawa: PARP.
 15. Moszkowicz K., Bembenek B. (2013), Rola badań marketingowych w klastrze w kontekście koncepcji zarządzania wiedzą, w: Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją, red. G. Bełz, M. Hopej, A. Zgrzywa-Ziemak, Prace Naukowe nr 299, s. 50, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
 16. Nęcki Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, s. 109, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 17. M.E. (2001), Porter o konkurencji, s. 246-248, 283, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Przybylska K. (2008), Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów, w: Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy, red. Z. Dach, s. 133, Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 19. Rataj A. (2016), Komunikacja w organizacji, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6663 [dostęp 7.01.2016].
 20. Stankiewicz J. (2006), Komunikowanie się w organizacji, s. 13, Wrocław: Astrum
 21. Stor M. (2002), Komunikowanie się w organizacji, w: Zarządzanie kadrami red. T. Listwan, s. 295, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe C.H. Beck.
 22. Winkler R. (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, s. 39, Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu