BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owsianowska Sabina (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Title
Podróż w perspektywie hermeneutyki i semiotyki kultury
A Travel in View of Hermeneutics and Semiotics of Culture
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2011, nr 24, s. 137-149, bibliogr. 39 poz.
Issue title
Filozofia podróży i turystyki
Keyword
Turystyka, Filozofia, Semiotyka, Kultura
Tourism, Philosophy, Semiotics, Culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wybrane wątki myśli Hansa-Georga Gadamera i Paula Ricoeura są inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na pytania o istotę doświadczenia turysty, o to, czy podróż jest głównie próbą reinterpretacji obrazu rzeczywistości, konstruowanej i zapośredniczonej przez różnorodne media, czy raczej zanurzeniem w świat, byciem-w-świecie. W podróży dochodzi do swoistej intensyfikacji semiozy, czyli wymiany znaków i symboli między uczestnikami spotkania turystycznego. Postawa hermeneutyczna wzbogaca interpretację kodów semiotycznych o konteksty tworzone przez dyskursy kulturowe. Odwołanie do kategorii performansu w semiotycznych analizach doświadczenia podróży podkreśla rolę ciała w relacji między człowiekiem a odwiedzaną przestrzenią. (abstrakt oryginalny)

Selected topics of Hans-Georg Gadamer's and Paul Ricoeur's thought are inspiration to seek an answer to questions about the essence of the tourist's experience, about whether a travel is primarily an attempt to reinterpret an image of reality, constructed and mediated by a variety of media, or is it rather immersion into the world, Being-in-the-World. During a travel, a kind of intensification of semiosis, or exchange of signs and symbols amongst the participants of tourist meeting occurs. The hermeneutic attitude enriches interpretation of the semiotic codes by contexts created by the cultural discourses. A reference to the category of performance in the semiotic analyses of travel experience highlights the role of the body in the relationship between a human and the visited space. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler J. (1989) Origins of Sightseeing, "Annals of Tourism Research", 16(1), s. 7-29.
 2. Albers P., James W. (1988) Travel Photography. A Methodological Approach, "Annals of Tourism Research", 15(1), s. 134-158.
 3. Barthes R. (2000) Mitologie, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 4. Bhattacharyya D. (1997) Mediating India. An Analysis of a Guidebook, "Annals of Tourism Research", 24(2), s. 371-389.
 5. Botton A., de (2010) Sztuka podróżowania, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa.
 6. Caton K., Santos C.A. (2008) Closing the Hermeneutic Circle? Photographic Encounters with the Other, "Annals of Tourism Research", 35(1), s. 7-26.
 7. Crouch D. (2008) Tourist Practices and Performances [w:] A.A Lew, C.M. Hall, A.M. Williams, red., A Companion to Tourism, Blackwell Publishing Ltd., Malden, MA, USA. DOI: 10.1002/9780470752272.ch7.
 8. Crouch D., Aronsson L., Wahlström L. (2001) Tourist Encounters, "Tourist Studies", 1(3), s. 253-270.
 9. Crouch D., Desforges L. (2003) The Sensuous in the Tourist Encounter. Introduction: The Power of the Body in Tourist Studies, "Tourist Studies", 3(1), s. 5-22.
 10. Dann G. (1996) The Language of Tourism. A Sociolinguistic Perspective, CABI, Wallingford.
 11. Domańska E. (2007) Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, "Teksty Drugie", 5, s. 48-61.
 12. Edensor, T. (2001) Performing Tourism, Staging Tourism. (Re)producing Tourist Space and Action, "Tourist Studies", 1(1), s. 59-81.
 13. Femiak J. (2009) Doświadczenie turystyczne w świetle rozważań nad koncepcją podmiotu w nauce [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, red., Człowiek w podróży, WSE, Warszawa, s. 93-102.
 14. Foucault M. (1999) Narodziny kliniki, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 15. Gadamer H.-G. (2000) Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, PIW, Warszawa.
 16. Gadamer H.-G. (1993) Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Inter Esse, Kraków.
 17. Goffman E. (2000) Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Dartner-Śpiewak i P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 18. Grayson K., Shulman D. (2000) Indexicality and the Verification Function of Irreplaceable Possessions: A Semiotic Analysis, "Journal of Consumer Research", 27(June), s. 17-30.
 19. Ingold T. (2000) The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, Routledge, Londyn.
 20. Jaworski A., Thurlow C. (2009) Gesture and Movement in Tourist Spaces [w:] C. Jewitt, red., Handbook of Multimodal Discourse Analysis, Routledge, London, s. 253-262.
 21. Jaworski A., Thurlow C. (2011), Tracing Place, Locating Self: Embodiment and Remediation in/of Tourist Spaces, http://faculty.washington.edu/thurlow/papers/jaworski-thurlow 2011 -vc.pdf [dostęp: 15.04.2011].
 22. Kazimierczak M. (2009) W poszukiwaniu autentyczności turystyki kulturowej [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, red., Człowiek w podróży, WSE, Warszawa, s. 41-58.
 23. Kessous A., Roux E. (2008) A Semiotic Analysis of Nostalgia as a Connection to the Past, "Qualitative Market Research: An International Journal", 11(2), s. 192-212.
 24. Leśniewski N. (1999) O hermeneutyce radykalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 25. Lipiec J. (2008) Filozofia turystyki [w:] R. Winiarski, red., Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13-32.
 26. Martin P. (1999) Miejsce dyskursu we współczesnych badaniach nad językiem. Paula Ricoeura polemika z konsekwencjami teorii strukturalistycznej [w:] B. Trojanowska, red., Rzeczywistość języka, wyd. Wrocław, s. 87-98.
 27. Merleau-Ponty M. (2001) Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 28. Owsianowska S. (2008) Semiotyka turystyki [w:] R. Winiarski, red., Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 117-139.
 29. Reut M. (1999) Skończoność i rozumienie. Uniwersalnie językowy charakter rozumienia w ontologicznej hermeneutyce H.-G. Gadamera a możliwości emancypacji [w:] B. Trojanowska, red., Rzeczywistość języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 335-360.
 30. Ricoeur P. (1975) Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór, oprac. i wprowadz. S. Cichowicz, przekł. zbior., PAX, Warszawa.
 31. Ricoeur P. (1989) Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff i K. Rosner, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 32. Schechner R. (2006) Performatyka. Wstęp, Wydawnictwo: Instytut im. J. Grotowskiego, Wrocław.
 33. Tokarczuk O. (2004) Ostatnie historie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 34. Urry J. (2007) Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Urry J. (2009), Socjologia mobilności, przeł. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Veijola S., Jokinen E. (1994) The Body in Tourism, "Theory, Culture and Society", 11, s. 125-151.
 37. Wieczorkiewicz A. (2008) Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
 38. Zowisło M. (2006) Między reliktem a archetypem. Krytyka rozumu mitologicznego, Studia i Monografie, AWF, Kraków.
 39. Żegleń U. (2000) Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu