BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernacki Dariusz (Maritime University of Szczecin Engineering-Economic Faculty on Transport), Lis Christian (The Faculty of Economics and Management)
Title
Socio-Economic Benefits of the Improvement of Transport Accessibility to the Port of Szczecin
Korzyści społeczno-ekonomiczne poprawy dostępności transportowej do portu morskiego w Szczecinie
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 124, s. 55-71, fig., tab., bibl.10 poz.
Keyword
Porty morskie, Rozwój gospodarczy regionów
Seaports, Economic development of regions
Note
summ., streszcz.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie efektów społeczno-ekonomicznych, jakie pojawią się w związku z realizacją wielkoskalowych projektów inwestycyjnych, polegających na: (1) pogłębieniu do 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin i (2) dostosowaniu w porcie Szczecin infrastruktury portowej (pogłębienie części akwatorium portowego oraz modernizacja i pogłębienie wybranych nabrzeży) do obsługi większych statków morskich. Są to projekty komplementarne, a ich łączna realizacja umożliwi obsługę w porcie Szczecin statków w pełni załadowanych o nośności do 40 tys. ton (obecnie jest to 15 tys. ton).(abstrakt autora)

The aim of the paper is to present the socio-economic effects which will appear in relation with the realization of the large-scale investments consisting in (1) the deepening of the fairway Świnoujście-Szczecin down to 12.5 m and (2) the adjustment of the infrastructure in the port of Szczecin (deepening of the port water area and modernization and deepening of the selected berths) to handle larger seagoing vessels. Those are complementary projects and their combined realization will allow the handling of fully laden vessels with deadweight of 40 thou. tonnes (at present that is 15 thou. tonnes). The realization of the investment projects will contribute to the creation of the socio-economic benefits which will arise in: - the land section of the transportation chain running through the port of Szczecin; within the hinterland transport there will arise savings in the land transportation costs and in the external costs resulting from the shortening of transportation distance and changes in the sectoral structure of transports (modal shift); - the sea section of the transportation chain running through the port of Szczecin; within the sea transport there will arise savings in the sea transportation costs and in the external costs resulting from the shortening of transportation distance, and in the costs of exploitation of vessels resulting from the increase of their size (economies of seagoing vessel's size); - the port of Szczecin in the form of the increased gross value added (GVA) in the port activity, additionally created value of port services. The socio-economic analysis covered all planned complementary investments. The socio-economic effects have been identified with the use of the cost benefit analysis (CBA). (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brons, M., Christidis, P. (2013). External cost calculator for Marco Polo freight transport projects proposals. European Union, Joint Scientific and Policy Reports 2013.
  2. Burnewicz, J. (2010). Prognozy rozwoju transportu w Polsce do roku 2030 roku. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury.
  3. Delhaye, E., Breemersch, T., Vanherle, K., Kehoe, J., Liddane, M., Riordan, K. (2010). COMPASS. The COMPetitiveness of EuropeAN Short-Sea Freight Shipping compared with road and rail transport, Final Report. European Commission DG Environment.
  4. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, Regional and Urban Policy (2014). Brussels.
  5. Hozer, J., Bernacki, D., Lis, Ch., Kuźmiński, W. (2011). Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój gospodarczy portów Szczecin i Świnoujście oraz otoczenia. Szczecin.
  6. Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2014). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku, Szczecin.
  7. Najlepsze praktyki w analizach kosztów korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków unijnych (2014). Warszawa: Centrum Unijnych P rojektów Transportowych.
  8. Social cost-benefit analysis Iron Rhine Final Report (2009). Brussels: European Commission Directorate General for Energy and Transport.
  9. TREMOVE cost simulation model. Available at: www.tremove.org.
  10. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.124-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu