BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernacki Dariusz (Maritime University of Szczecin Engineering-Economic Faculty on Transport), Lis Christian (The Faculty of Economics and Management)
Title
Gross Value Added in Services - a Case Study of the Sea Port in Szczecin
Wartość dodana w usługach na przykładzie portu morskiego w Szczecinie
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 124, s. 73-85, fig., tab., bibl.8 poz.
Keyword
Modelowanie ekonometryczne, Wartość dodana
Econometric modeling, Value added
Note
summ., streszcz.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Celem artykułu jest ustalenie wielkości i struktury dodanej wartości powstającej w związku z produkcją usług w porcie Szczecin. Wskazano na zależności korelacyjne, mnożnikowe i elastyczności, jakie pojawiają się na tle rozwoju poszczególnych rodzajów usług portowych. Wartość dodana brutto, to ekonomiczna miara wielkości wytworzonej produkcji. W portach morskich wyraża ona wartość wytworzonego i dostarczonego przez producentów na rynek strumienia usług związanych z operacjami przeładunkowo-składowymi ładunków, zapewnieniem bezpiecznego ruchu i postoju w porcie statków morskich oraz ich obsługi technicznej i handlowej, dostępnością do infrastruktury portowej dla producentów portowych i użytkowników portu, organizacją, planowaniem i koordynacją procesów obsługi ładunków i środków transportu w porcie i w pozostałych ogniwach łańcucha transportowego. Zakresem badań objęto w porcie Szczecin cztery grupy podmiotów, a mianowicie: przedsiębiorstwa przeładunkowe, przedsiębiorstwa prowadzące działalność wspomagającą transport morski, w tym świadczące portowe usługi żeglugowe (nawigacja, pilotaż, holowanie), roboty czerpalne i podwodne (wykonywane w obrębie wewnętrznych akwenów portowych), ratownictwo morskie i inne usługi morskie, morskie agencje transportowe, świadczące w porcie usługi spedycji portowo-morskiej, maklerstwa okrętowego, agencji żeglugowych, prowadzące obsługę celną, doradztwo i ekspertyzy morskie, usługi dotyczące rozmieszczania i zabezpieczania ładunku na statku, usługi rzeczoznawstwa i kontroli ładunków i inne usługi (logistyczne), zarząd portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu Wartość dodaną brutto obliczono odejmując od produkcji globalnej przedsiębiorstw sektora portowego wartość zużycia pośredniego. Na zużycie pośrednie składa się z kolei wartość zużytych materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe podmiotów gospodarczych. Obliczeń wartości dodanej w porcie Szczecin dokonano w oparciu o dane źródłowe pozyskane z Ośrodka Statystyki Morskiej Urzędu Statystycznego w Szczecinie. (abstrakt autora)

The aim of the paper is to determine the size and structure of the Gross Value Added (GVA) generated by the supply of services in Szczecin seaport. Correlations, multipliers, and elasticities between different port services are indicated in the paper. The GVA is an economic measure of the size of generated production. In seaports, it expresses the value of the generated and delivered flow of services of warehousing and cargo handling, securing the safe movement and mooring of ships in port and their technical and commercial support, of accessibility to port infrastructure for in port manufacturers and port users, of organization, planning and coordination of processes of cargo and transportation units handling inside the port and at other nodes of the transportation chain. The scope of the research at Szczecin seaport included four groups of activities, namely: - cargo handling companies; - sea transportation support companies, including the ones supplying port shipping services (navi- gation, pilotage, and towage), dredging and underwater works (carried within the inner port basins), sea rescue, and other maritime services; - sea transportation agencies supplying services of port and maritime forwarding, shipbuilding brokerage, ship agencies, customs, maritime consulting and expertize, cargo stowage and securing aboard the ship, cargo expertise and inspection, and other services (logistics); and - sea port authorities. GVA has been calculated by subtracting the value of the intermediate consumption from the gross output of the port sector companies. The intermediate consumption consists of the value of consumed materials and energy, external services, and the rest of the by nature costs of business entities. The GVA calculation has been based on the statistical data obtained from the Centre of Maritime Statistics at the Statistical Office in Szczecin. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bernacki, D. (2001). Wkład gospodarki morskiej i portów morskich w integrację gospodarczą kraju. Szczecin: Materiały Konferencji Naukowej "Porty 2001".
  2. Bernacki, D. (2003). Znaczenie wartości dodanej w określaniu konkurencyjności portów morskich. Szczecin: TRANSLOG.
  3. Bernacki, D. (2012). Usługi wartości dodanej jako element koncepcji logistycznej portu morskiego. Logistyka, 4.
  4. Cobb, C.W., Douglas, P.H. (1928). A Theory of Production. The American Economic Review, Supplement, Papers and Proceedings of the Fortieth Annual Meeting of the American Economic Association, 1 (18).
  5. Lis, Ch. (2005). Wartość dodana przemysłu morskiego Polski oraz jego wpływ na rozwój gospodarczy Polski, opracowanie dla Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie. Szczecin: IADiPG, Uniwersytet Szczeciński.
  6. Lis, Ch. (2010). Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Centrum Badań Ekonomicznych w Szczecinie.
  7. Smith, A. (first pub. 1776; 1904). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (5th edition). London: Methuen & Co. Ltd.
  8. Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 1 (70).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.124-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu