BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jodko Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Demografia a przyszłość finansów publicznych w Polsce
Demography and The Future of Public Finance in Poland
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 80-90, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Finanse publiczne, System emerytalny, Przemiany demograficzne
Public finance, Pension schemes, Demographic transformation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zachodzące na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przemiany demograficzne stanowią istotne wyzwanie dla całej sfery życia społecznego. Stawia to również finanse publiczne w obliczu problemów wynikających ze zmniejszenia dzietności oraz wzrostu średniej długości życia. Społeczeństwo polskie, które jeszcze w latach 80. było względnie młode, teraz swą strukturą zaczyna przypominać "stare" społeczeństwa zachodnie. Taki stan rzeczy nie pozostanie bez wpływu na finanse publiczne. Dotyczy to przede wszystkim sfery ubezpieczeń społecznych - zwłaszcza emerytalnych i zdrowotnych. Dokonujące się zmiany wymagają wypracowania odpowiedniej strategii w szeroko rozumianej polityce społecznej. Polityka państwa musi jednocześnie stwarzać odpowiednie warunki dla wzmocnienia gospodarki, gdyż tylko wtedy będzie możliwe wygenerowanie odpowiednich środków, potrzebnych dla realizacji zobowiązań socjalnych.(abstrakt oryginalny)

Demographic changes within the last several decades pose a substantial challenge to the whole sphere of social life. Polish society, which in the 1980s was relatively young, currently starts to resemble the "old" western societies. This state of affairs shall have an impact on public finance. The ongoing changes call for preparation of an adequate strategy for the broadly understood social policy. The policy of the state shall also create appropriate conditions for the strengthening of the economy, as only under such circumstances there will be a possibility to raise adequate funds to settle social liabilities and commitments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dzierżawski K. (2006), Krótki kurs ekonomii praktycznej, Zysk i S-ka, Poznań.
  2. Kołodziejski K. (2016), Ziemia obiecana, "Rzeczpospolita", 1-2 października.
  3. Lutz W., Skibekk V., Testa M.R. (2006), The Low-Fertility Trap Hypothesis: Forces that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe, Vienna Yearbook of Population Research, Vienna.
  4. Oręziak L. (2014), OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Książka i Prasa, Warszawa.
  5. Peterson P.G. (2004/2005), Kształt przyszłości: starzenie się populacji świata w XXI wieku, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", nr 5(10).
  6. Szczęch A. (2013), Kształtowanie systemu emerytalnego w Polsce. Analiza istniejących rozwiązań i budowa systemu docelowego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  7. Waligórska M., Kostrzewa Z., Potyra M., Rutkowska L. (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa.
  8. [www 1] blog.polskaiswiat.com/2013/o-fe-czyli-jak-zmarnowac-ludzkie-pieniadze (dostęp: 5.10.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu